Archiwa: Realizacje - Menard.pl

Wzmocnienie podłoża gruntowego w ciągu drogi S11 na budowie Obwodnicy Olesna

Opis projektu

Na zlecenie konsorcjum firm Mirbud S.A. i Kobylarnia S.A. zrealizowano prace na budowie Obwodnicy Olesna w ciągu drogi S11. Wykonano wzmocnienie gruntu pod 3,5 km odcinkiem nasypu drogowego oraz pod fundamentami 20 obiektów inżynierskich. Wdrożono 5 technologii- kolumny CMC, kolumny CFA, wgłębne mieszanie gruntu (kolumny DSM) oraz metodę zagęszczania dynamicznego DC i wymiany dynamicznej DR.

Warunki gruntowe

Utwory czwartorzędowe występują na całym obszarze inwestycji. Wykształcone są w postaci piasków akumulacji lodowcowej z głazami oraz piasków i żwirów wodnolodowcowych leżących na glinach zwałowych, a także glin zwałowych w rejonie miejscowości: Łomnica, Sowczyce i Świercze. W dolnych partiach czwartorzędu utwory występują jako piaski średnioziarniste ze żwirami i otoczakami lub żwiry. Piaski wodnolodowcowe i żwiry występują w rejonie Olesna pod pokrywą osadów gliniastych (iłów, mułków i piasków zastoiskowych) o zróżnicowanej miąższości. Pod żwirami fluwioglacjalnymi występuje lokalnie dolny poziom glin zwałowych. Najmłodsze osady czwartorzędowe, występują w dolinach cieków i reprezentowane są przez mułki, grunty próchniczne, piaski, namuły i torfy. Strefę powierzchniową stanowią holoceńskie gleby oraz lokalnie grunty antropogeniczne – nasypy niebudowlane, stanowiące mieszaninę gruntów rodzimych i antropogenicznych w różnych proporcjach.

Rozwiązania projektowe

Ze względu na różnorodność warunków gruntowych, rodzaju obciążeń przekazywanych na podłoże oraz terenu, przez który biegnie cała inwestycja należało zastosować szereg różnych rozwiązań dopasowanych do danej sytuacji. Pod nasypami drogowymi wykonano zagęszczanie dynamiczne DC, kolumny wymiany dynamicznej DR oraz kolumny CMC z głowicą kruszywową. Pod obiektami inżynierskimi zaprojektowano wzmocnienie podłoża w technologii kolumn CMC i kolumn DSM lub palowanie w technologii CMC i CFA. Ze względu na rozległy teren dużym wyzwaniem była istniejąca zabudowa- trasa przebiega w pobliżu linii PKP, zabudowań wiejskich, a także zabytkowego kościoła. W sumie wykonano ponad 15 000 mb kolumn CMC, ok. 5 400 szt. punktów DC/DR i ok. 2 500 mb kolumn DSM.

Budowa budynku mieszkalnego z usługami Nowa Letnica – budynek A

Opis projektu

Na zlecenie firmy GK ROBYG Sp. z o.o. wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii betonowych kolumn CFA pod płytą fundamentową budynków mieszkalnych w inwestycji Nowa Letnica w Gdańsku.

Warunki gruntowe

Od powierzchni terenu do głębokości 1,1 - 2,5 m występuje warstwa nasypów, głównie piaszczysto-spoisto-gruzowych często z domieszkami próchnicy i cegieł.
Poniżej stwierdzono występowanie utworów aluwialnych rozdzielonych niewielkimi warstwami bagiennych torfów i namułów oraz aluwialnych pyłów. Spąg
utworów organicznych zalega na głębokości 4,4 - 10,4 m p.p.t. Wśród utworów piaszczystych w strefie głębokości 11,0 - 15,5 m nawiercono warstwę pyłów o miąższości 0,2 - 0,5 m.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn betonowych CFA pod płytą fundamentową projektowanego budynku. Wykonano łącznie 973 szt. kolumn o średnicy 400 mm.

Przebudowa ul. Chodackiego na odcinku od GTK do budynku Poczty – Gdańsk

Opis projektu

Na zlecenie firmy Eurovia Polska S.A. wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn CMC pod ul. Chodackiego w Gdańsku

Warunki gruntowe

Teren stanowi fragment Żuław Wiślanych. Rzędne terenu wahają się w granicach 1,40 – 1,90m n.p.m. Na powierzchni terenu zalegają nasypy złożone z piasków próchniczych z domieszką cegieł, piasków drobnych oraz warstwa gleby o miąższości ok. 0,4m. Pod warstwą nasypów zalega warstwa namułów piaszczystych oraz namułów, porozdzielanych warstwami piasków o zróżnicowanym uziarnieniu.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn CMC pod remontowana drogą serwisową w Porcie Gdańsk. Wykonano łącznie 1300 szt. kolumn o średnicy 320 mm.

Wykonanie kompakcji udarowej na przepełnionym składowisku odpadów komunalnych w Kozodrzy (woj. podkarpackie)

Opis projektu

Przepełniające się istniejące składowiska odpadów oraz duże trudności z lokalizacją nowych instalacji tego typu stanowią poważny kłopot, zwłaszcza w pobliżu dużych ośrodków miejskich. Rozwiązaniem ciągle narastającego problemu składowania odpadów komunalnych może być zagęszczenie odpadów na obszarze istniejących składowisk, prowadzone przy wykorzystaniu kompakcji udarowej (MIC). Metoda ta bazuje na zagęszczaniu przy wykorzystaniu uderzeń o wysokiej energii kinetycznej, co pozwala na redukcję odpadów zagęszczanych tradycyjnymi kompaktorami nawet o 20% (w zależności od składu i stopnia zagęszczenia odpadów).

Warunki gruntowe

Firma Menard Polska wykonała zagęszczenie odpadów komunalnych metodą MIC na składowisku odpadów w miejscowości Kozodrza pod Ostrowem (woj. podkarpackie), na obszarze jednej z kwater składowiska. Właścicielem składowiska jest Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie. Powierzchnia objęta realizacją wynosiła ok. 2 000 m2.

Rozwiązania projektowe

Do realizacji zadania użyto dźwigu kratowego na podwoziu gąsienicowym oraz ubijaka oktagonowego o wadze prawie dwudziestu ton. Ubijak zrzucano kilkukrotnie w jednym punkcie z wysokości od kilkunastu do ponad 20 m. Średnia głębokość wykonanych ubijakiem otworów wynosiła ok. 1,5 m. Punkty uderzeń ubijaka lokalizowano w siatkach o rozstawach od 3x3 m do 5x5 m, w zależności od składu odpadów, stopnia ich zagęszczenia i lokalizacji wewnątrz kwatery. Po dokonaniu kompakcji na obszarze jednej sekcji, całość sekcji zagęszczano przy użyciu tradycyjnego kompaktora, do uzyskania w miarę płaskiej powierzchni. Pomiary geodezyjne prowadzone przed i po wykonaniu kompakcji udarowej wykazały zmniejszenie objętości składowanych odpadów komunalnych o ok. 3 000 m3, co stanowi redukcję o ok. 16% (zbliżoną do maksymalnych wartości osiąganych tą metodą).

Budowa drogi ekspresowej S-5 Radomicko – Kaczkowo, etap II odc. Leszno Płd. (z węzłem) – Kaczkowo

Opis projektu

Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław odc. Radomicko – Kaczkowo, etap II odc. Leszno Płd. (z węzłem) – Kaczkowo. Ze względu na złożone warunki gruntowe obiekty WD16, EKODUKT i MS18 zdecydowano posadowić bezpośrednio na wzmocnionym podłożu za pomocą kolumn DSM.

Warunki gruntowe

Na podstawie badań geotechnicznych wykazano że grunt jest uwarstwiony. W obrębie każdej z warstw określono ich miąższości oraz stany wód. Parametry geotechniczne ID i IL określono w oparciu o badania laboratoryjne i polowe metodą A. Na ich podstawie wyznaczono pozostałe parametry gruntu (metoda B).
Na podstawie badań geotechnicznych warunki geologiczne – hydrologiczne fundamentowania na terenie obiektów określono jako złożone. Obiekty zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Na podstawie badań geotechnicznych wykazano że grunt jest uwarstwiony. W obrębie każdej z warstw określono ich miąższości oraz stany wód. Parametry geotechniczne ID i IL określono w oparciu o badania

Budowa obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu DK 20 Obiekt WD-06

Opis projektu

Na potrzeby posadowienia wiaduktu drogowego WD-06 w ciągu drogi krajowej DK20 w Kościerzynie wykonaliśmy kolumny DSM. Wzmocnienie obejmowało trzy podpory oraz fundamenty murów oporowych. Długość obiektu wynosi 43,08m, szerokość całkowita 10,45m. Zleceniodawcą był : STRABAG Sp. z.o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Warunki gruntowe

Badania podłoża w rejonie przyczółków wykazały występowanie średniozagęszczonych gruntów ID=0,4 oraz niespoistych gruntów spoistych IL=0,2. Poziom wody gruntowej znajdował się od 2 do 12,7 m ppt.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała projekt wykonawczy oraz wzmocnienie podłoża w technologii kolumn DSM o średnicy 1000 mm. Pod podporami wykonano 85 szt. kolumny i długościach do 12 m, a pod murami oporowymi 49 szt kolumn o długościach do 9 m.

Budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Rafowej w Łodzi

Opis projektu

Inwestycja dotyczy budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Rafowej w Łodzi. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 343/2. Działka obecnie nie jest zabudowana. Budynek jest obiektem o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczonym.

Warunki gruntowe

Warstwę powierzchniową terenu stanowi humus o miąższości 0,3 m. Poniżej w części północno-zachodniej zalegają utwory zwałowe, głównie gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym. Natomiast w części południowo-wschodniej pod piaskami drobno, średnio i gruboziarnistymi zalegają do zmiennych głębokości utwory zastoiskowe wykształcone w postaci pyłów oraz pyłów na granicy gliny. Grunty te są zróżnicowane pod względem stanu konsystencji od twardoplastycznych, do plastycznych na granicy miękkoplastycznych. Swobodne zwierciadło wody gruntowej występuje na głębokości 1,55 m p.p.t. tj. na rzędnej 179,71 m n.p.t.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała projekt wykonawczy oraz wzmocnienie podłoża w technologii kolumn CMC. Wykonano łącznie 97 szt. kolumn CMC o łącznej długości 612,00 metrów bieżących.

Magazyn surowców Huty Szkła „Czechy” S.A. zlokalizowany w Trąbkach

Opis projektu

Inwestycja zlokalizowana jest w Trąbkach, gmina Pilawa, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, na terenie działek nr 418/11, 418/16, 418/19 oraz 418/21, należących do Huty Szkła „Czechy” S.A.
Inwestycja dotyczy realizacji hali magazynowej wyrobów gotowych, budynku zaplecza technicznego, magazynu surowców ( zestawiarni ), hali produkcyjnej oraz wiaty na piasek.

Warunki gruntowe

Przypowierzchniową warstwę podłoża stanowią warstwa gleby i grunty nasypowe zalegające do ok. 0,3-3,1m p.p.t. Poniżej zalegają różnoziarniste wodnolodowcowe piaski o granulacji od piasków pylastych po pisaki grube. Poniżej występują osady lodowcowe (glina zwałowa) reprezentowane przez gliny piaszczyste, piaski gliniaste, pospółki gliniaste i gliny pylaste. Strop glin zwałowych występuje na głębokości 0,5-6,6 m p.p.t. Następną warstwę stanowią wodnolodowcowe piaski pylaste głębiej przechodzące w średnioziarniste. Strop tej warstwy występuje na głębokości 9,7-12,0 m p.p.t. Zwierciadło wody gruntowej występuje na głębokości 1,9-2,2 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn CMC. Wykonano łącznie 232 szt. kolumn CMC o łącznej długości 2231,6 metrów bieżących.

Budynek Żłobka przy ulicy Szkoły Orląt w Warszawie

Opis projektu

Na zlecenie firmy SKANSKA SA wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn przemieszczeniowych CMC pod płytą fundamentową żłobka przy ul. Szkoły Orląt w Warszawie.

Warunki gruntowe

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdzono występowanie przypowierzchniowego humusu
i niekontrolowanych gruntów nasypowych o miąższości do 1.7m. W kolejnej warstwie występują grunty organiczne. Poniżej znajdują się grunty niespoiste - piaski średnie o stopniu zagęszczenia Id = 0.3-0.6. W warstwie IV występują piaski średnie średnich oraz lokalnie piaski grube w zagęszczone na pograniczu stanu średnio zagęszczonego – stopień zagęszczenia Id > 0.6.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn przemieszczeniowych CMC pod płytą fundamentową żłobka. Łącznie wykonano 1773,6 mb kolumn CMC o średnicy ok. 32 cm.

Zespół Zabudowy Mieszkaniowej przy ul. Kapelanów AK w Warszawie – Etap II

Opis projektu

Na zlecenie firmy UNIBEP S.A. wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii betonowych kolumn CMC pod fundamentami zespołu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kapelanów Armii Krajowej w Warszawie.

Warunki gruntowe

Na podstawie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej poniżej powierzchni terenu stwierdzono występowanie nasypów niekontrolowanych do głębokości 1,35-5,45 m n.p „0” Wisły. Poniżej gruntów nasypowych zalegają mady wykształcone w postaci twardoplastycznych i plastycznych glin pylastych, glin piaszczystych i piasków gliniastych. Mady przewarstwione są gruntami organicznymi – torfy i namuły występują do rzędnych -1,75-2,15m n.p „0” Wisły. Poniżej na całym terenie występują piaski średnie i piaski grube w stanie średnio zagęszczonym.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn betonowych CMC pod fundamentami projektowanego budynku. Wykonano łącznie 968 szt. kolumn o średnicy 360 mm, o sumarycznej długości 4703,6 mb.

Budowa budynku usługowo-handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 22-go stycznia w Wyrzysku

Opis projektu

Projekt zakładał wzmocnienie podłoża gruntowego dla zaprojektowanego budynku usługowo handlowego przy ul. 22-go stycznia w miejscowości Wyrzysk. Lokalizacja obiektu to ścisłe centrum miasta Wyrzysk. Obiekt kubaturowy jest obiektem parterowym nie podpiwniczonym z parkingiem dla samochodów osobowych.

Warunki gruntowe

Na podstawie otworów badawczych wykonanych do maksymalnej głębokości 8,0 m p.p.t., stwierdzono iż w podłoże charakteryzuje się występowaniem warstwy nasypu niebudowlanego i gleby do 1m p.p.t.. Poniżej tej warstwy występuje namuł piaszczysty z domieszką namułu gliniastego. Na wysokości tej warstwy występuje również ustabilizowany poziom wód gruntowych 1,8m p.p.t. Warstwa tych namułów sięga do 4m p.p.t. Poniżej tej warstwy występuje pół metrowe przewarstwienie w postaci piasków średnich humusowych z domieszką kamieni. Od 4,7m p.p.t. podłoże charakteryzuje się występowaniem piasków średnich z domieszką żwiru i kamieni.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn przemieszczeniowych CMC pod ławy fundamentowe budynku usługowo-handlowego w miejscowości Wyrzysk. Kolumny miały średnicę fi320mm a ich długości wahały się w przedziale od 3,5 do nawet 7m. Dodatkowo wszystkie głowice kolumn zostały zazbrojone kształtownikiem stalowym o profilu IPE 80 o długości 3mb.

Rozbudowa Hali w Browarze Perła

Opis projektu

Na zlecenie Perła Browary Lubelskie S.A. wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii betonowych kolumn przemieszczeniowych CFA pod fundamentami rozbudowywanej Hali w Browarze Perła.

Warunki gruntowe

Na podstawie dokumentacji geotechniczno-inżynierskiej stwierdzono występowanie nasypów niekontrolowanych w strefie przypowierzchniowej do głębokości 1,8-3,5 m p.p.t. Poniżej, do głębokości 3,9-6,3 znajdują się torfy, pod którą to warstwą występują nośne piaski średnie. Obszar planowanej inwestycji nie znajduje się na terenie zagrożonym podtopieniami. Obiekt posadowiony będzie na palach, które będą sięgały utworów kredowych.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn przemieszczeniowych CFA pod płytą fundamentową rozbudowywanej hali w Browarze Perła. Łącznie wykonano 70 szt. kolumn CFA o całkowitej długości 716,0 mb.

Rozbudowa Centrum Handlowego Auchan przy ul. Hetmańskiej w Białymstoku

Opis projektu

Prace polegały na wykonaniu wzmocnienia podłoża gruntowego pod budynkiem Centrum Handlowego Auchan w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej. Ze względu na zaleganie w podłożu słabonośnych gruntów, wykonane zostało wzmocnienie za pomocą kolumn CMC.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie dokumentacji geotechnicznej, w wyniku której ustalono że w podłożu gruntowym do badanych głębokości zalegają utwory czwartorzędowe zaliczane do holocenu i plejstocenu. Są to osady zarówno spoiste jak i niespoiste.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn CMC pod projektowanym budynkiem. Łącznie wykonano 1100 mb kolumn CMC o średnicy ok. 32 cm.

Rozbudowa zakładu opiekuńczo – leczniczego o budynek usługowy: Zespół Specjalnych Placówek Oświatowo – Rehabilitacyjnych „Odzyskać Radość” w Kraszewie Czubakach

Opis projektu

Inwestycja dotyczy rozbudowy zakładu opiekuńczo – leczniczego o budynek usługowy: Zespół Specjalnych Placówek Oświatowo – Rehabilitacyjnych „Odzyskać Radość” w Kraszewie Czubakach.

Warunki gruntowe

W podłożu powierzchniowo występują piaski próchniczne i nasypy niekontrolowane zbudowane z pisku próchniczego, piasku średniego, piasku drobnego, piasku gliniastego i drobnego gruzu. Miąższość tej warstwy jest zmienna i wynosi od 0,2 metra do 1,7 metra. Poniżej, do głębokości 2,4 – 3,0 metrów pod powierzchnią terenu, zalegają grunty niespoiste w postaci piasków średnich, lokalnie drobnych w stanie średnio zagęszczonym, a od głębokości 1,7 – 2,1 metra pod powierzchnią terenu piaski drobne w stanie luźnym. Pod warstwą piaszczystą stwierdzono piaski gliniaste w stropowej strefie w stanie plastycznym. Ich spąg stwierdzono na głębokości 3,0 – 4,5 metra pod powierzchnią terenu. Głębiej osady spoiste występują w stanie twardoplastycznym i półzwartym. Lokalnie w przedziale głębokości 7,0 – 7,5 metra pod powierzchnią terenu występuje przewarstwienie piasków średnich w stanie zagęszczonym. Kompleks osadów spoistych występuje co najmniej do głębokości 8,0 metrów pod powierzchnią terenu.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała projekt wykonawczy oraz wzmocnienie podłoża w technologii kolumn betonowych MSC. Wykonano łącznie 176 szt. kolumn betonowych MSC o łącznej długości 843,60 metrów bieżących.

Budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” do węzła „Radzymin Płd.”

Opis projektu

Na zlecenie firmy PRIBEX Sp. z o.o. wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii konsolidacji dynamicznej DC w ramach projektowanej rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej S-8.

Warunki gruntowe

Przedmiotową drogę ekspresową S8 w całości zaliczono do III kategorii geotechnicznej i warunki gruntowe określono, jako proste i złożone. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono że w podłożu występują: - piaski eoliczne budujące pola piasków przewianych i wydmy, oraz piaski rzeczne i wodnolodowcowe o różnej gradacji, - seria iłów warwowych wykształcona głownie w postaci iłów i iłów pylastych, glin pylastych zwięzłych, glin pylastych, rzadziej pyłów i pyłów piaszczystych, - osady organiczne występujące w obniżeniach terenu pomiędzy wydmami. Nasypy niebudowlane występują bezpośrednio przy powierzchni terenu. Grunty te są niejednorodne i wykształcone w postaci gruzu ceglanego i betonowego, gruntów głównie piaszczystych i lokalnie gliniastych, zawierają również domieszki odpadów komunalnych i popiołów z elektrociepłowni.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn DC odcinek A droga główna w kilometrażu 12+700 – 12+775 o łącznej powierzchni 4215 m2, odcinek B droga główna w kilometrażu 5+160 – 5+320 o łącznej powierzchni 8544 m2 oraz odcinek A droga dojazdowa D2 w kilometrażu 0+450 – 770 o łącznej powierzchni 1232 m2. Całkowita powierzchnia wzmocnienia wyniosła 13 991,0 m2.

Budynki mieszkalno-usługowe przy ul. Malborskiej w Warszawie – etap II i IV

Opis projektu

Na zlecenie firmy NDI S.A. wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn MSC pod płytami fundamentowymi budynków mieszkalnych przy ul. Malborskiej w Warszawie – Etap II i IV.

Warunki gruntowe

W omawianym podłożu inwestycji warunki gruntowe są bardzo złożone. Do głębokości 3.20 m ppt występują nasypy z piasków i gruntów spoistych. W kolejnej warstwie znajdują się torfy i namuły, poniżej zastoiskowe pyły, pyły piaszczyste, gliny i gliny pylaste, plastyczne i twardoplastyczne. Warstwa IV obejmuje piaski drobne i pylaste, luźne i średnio zagęszczone, idąc niżej wyróżniamy tutaj piaski średnie i grube, luźne, średnio zagęszczone i zagęszczone. Ostatnia warstwa obejmuje pospółki i żwiry, średnio zagęszczone i zagęszczone.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn MSC pod płytami fundamentowymi budynków mieszlanych. Łącznie wykonano 13106,5 mb kolumn MSC o średnicy ok. 32 cm.

Budowa hali handlowo-magazynowo-usługowej z zapleczem biurowo-socjalnym w Baranowie przy ul. Granicznej, działka nr 222/96 i 222/204

Opis projektu

Hala zaprojektowana została na rzucie prostokąta o wymiarach w osiach 21,2x39,84 m. Wysokość budynku wynosi ok. 8,00 m. Konstrukcję stanowi układ słupów stalowych i żelbetowych, stężonych poprzecznie. Słupy posadowione są na żelbetowych stopach fundamentowych o grubości 40 cm. Ściany pomieszczeń biurowo – socjalnych murowane grubości 24 cm, posadowione na ławach fundamentowych 40x60 cm. Dach o konstrukcji stalowej, pokryty blachą trapezową. Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych grubości 10 cm.

Warunki gruntowe

Przypowierzchniową warstwę podłoża stanowią grunty antropogeniczne w postaci nasypów niebudowlanych do głębokości 0,9 – 3,5 m ppt. Poniżej występuje warstwa gruntów organicznych – torfów i namułów w stanie plastyczny o zawartości części organicznych 11,6 – 29,8 % zalegające do 4,0 m ppt. Głębsze warstwy gruntu budują grunty niespoiste w postaci piasków drobnych, średnich o grubych o stopniu zagęszczenia ID = 0,66 z przewarstwieniami gruntów spoistych ( pyły piaszczyste i gliny pylaste ) w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczności IL = 0,2. Grunty organiczne w postaci torfów i namułów zalegają na głębokości od 1,9 – 3,7 m ppt. Poziom wód gruntowych rozpoznano w obrębie piasków drobnych, średnich i grubych.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała projekt wykonawczy oraz wzmocnienie podłoża w technologii kolumn MSC. Wykonano łącznie 617 szt. kolumn MSC o łącznej długości 3102,00 metrów bieżących.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nocznickiego i Sokratesa w Warszawie

Opis projektu

Na zlecenie firmy Karmar SA wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn DSM pod płytą fundamentową projektowanego budynku wielorodzinnego z częścią usługową i garażem podziemnym przy ul. Nocznickiego i Sokratesa.

Warunki gruntowe

Na podstawie dokumentacji z sondowań statycznych CPT stwierdzono zróżnicowanie budowy geologicznej, szczególnie w zakresie głębokości zalegania stropu warstwy glin zwałowych. Warunki gruntowe uznano jako złożone. Od powierzchni terenu do głębokości około 2m występują grunty nasypowe. Poniżej, podłoże budują gliny piaszczyste, gliny pylaste zwięzłe o stopniu plastyczności IL = 0,25 – 0,5 , piaski drobne i pylaste o stopniu zagęszczenia ID - 0,4 – 0,5.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn DSM pod płytą fundamentową projektowanego budynku. Łącznie wykonano 4260,39 mb kolumn DSM o średnicy ok. 100 cm.

Projekt budynku mieszkalnego nr 2 w Straszynie przy ul. Starogardzkiej

Opis projektu

Na potrzeby posadowienia budynku mieszkalnego w Straszynie koło Gdańska wykonaliśmy wzmocnienie gruntu za pomocą technologii kolumn betonowych CMC. Wykonano 159 kolumn zbrojonych stalą profilową. Zleceniodawcą był : F.H.U.B. PROSPER Ireneusz Jóskowski z Luzina.

Warunki gruntowe

Od powierzchni terenu zalega warstwa nasypów niekontrolowanych złożonych z piasków drobnych próchniczych, torfów oraz piasków gliniastych, glin piaszczystych i piasków drobnych z domieszkami gruzu ceglanego i betonowego oraz próchnicy i wapnia. Swobodne zwierciadło wody gruntowej układa się na głębokości od 1 do 7 m.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała projekt wykonawczy oraz wzmocnienie podłoża w technologii kolumn CMC. Wykonano łącznie 159 szt. kolumn CMC o średnicy 400 mm o długościach do 12 m w przeciągu 3 dni. Próbne obciążenia potwierdziły prawidłowe założenia projektowe.

Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany do nacięcia linii Krajnik – Glinki wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

Opis projektu

Budowa linii 220 kV i stacji elektroenergetycznej jest zlokalizowana w Szczecinie przy Elektrociepłowni Pomorzany. Projekt dotyczył sposobu posadowienia urządzeń sanitarnych i dróg na terenie stacji.

Warunki gruntowe

Na podstawie analizy metryk otworów wiertniczych wykonanych do maksymalnej głębokości 13,5 m ppt. oraz sondowań CPT wykonanych do maksymalnej głębokości 18,6 m ppt., stwierdzono, że w podłożu opisywanego terenu, poniżej zalegającej od powierzchni warstwy nasypu niebudowlanego, będącego mieszaniną piasków drobnych i gliniastych, z domieszką humusu, w stanie fizycznym: luźnym do średnio zagęszczonego lub plastycznym do twardoplastycznego o średniej miąższości 3,5 m, występują osady czwartorzędowe pochodzenia rzecznego i wodnolodowcowego. Zwierciadło wody ustabilizowało się na głębokości 1,6-3,9 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała ponad 27000 mb drenów o głębokości od 11 do 12 m.

Przebudowa stacji gazowej we wsi Kwiatkówek koło Łęczycy

Opis projektu

Przedmiotem opracowania jest Projekt Technologiczny wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn żwirowych pod fundamentami stacji gazowej w miejscowości Kwiatkówek koło Łęczycy.

Warunki gruntowe

Przeprowadzone badania wykazały, że w omawianym rejonie przypowierzchniową warstwę podłoża stanowią nasypy budowlane występujące do głębokości 0,4 m p.p.t. w postaci zagęszczonego żwiru z domieszką piasku średniego. Pod nasypami zalega warstwa torfów przewarstwionych namułami w stanie plastycznym/twardoplastycznym dochodząca do około 2 m p.p.t. Poniżej zalegają średniozagęszczone piaski drobne i pylaste.

Rozwiązania projektowe

Na podstawie rozpoznanych warunków gruntowych zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego, w technologii kolumn żwirowych. Firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała łącznie 37 szt. kolumn żwirowych o łącznej długości ok. 99 mb.

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz parkingiem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną „DUNE C”

Opis projektu

Projekt zakładał wzmocnienie podłoża gruntowego dla nowoprojektowanego budynku mieszkalnego Diune C w Mielnie przy ul. Pionierów. Budynek w konstrukcji żelbetowej niepodpiwniczonej pięciokondygnacyjnej wraz z halą garażową.

Warunki gruntowe

Teren inwestycji zlokalizowany w części mierzei jeziora Jamno 100m od brzegu morza. Rzędne terenu wynoszą od 1,6m do 3,0 m n.p.m. Północna granica parceli oddzielona jest pasmem wydmy przedniej o wysokości 6-7m n.p.m. Na głębokości 2-4m p.p.t występuje warstwa piasków drobnych i piasków średnich. Pod tą warstwą nieznaczna ilość torfu pod którą zalega namuł gliniasty sięgający do 6,5m p.p.t. Warstwą nośną są tutaj gliny i gliny piaszczyste które zlokalizowane są na głębokości powyżej 7m p.p.t. Należy zwrócić uwagę iż ze względu na bliską lokalizację inwestycji od brzegu morskiego poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska zaprojektowała i wykonała wzmocnienia podłoża w technologii kolumn przemieszczeniowych CMC pod ławy fundamentowe projektowanego budynku Dune C. Kolumny miały średnicę fi 3600mm a ich długości sięgały 12m. Do kolumn wykorzystano beton towarowy o klasie wytrzymałości C20/25. Dodatkowo głowice kolumn zostały wzmocnione kształtownikami o profilu IPE 80 na długości 1,5mb.

Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną oraz drogową ul. Wrzesińska 19, 62-200 Gniezno

Opis projektu

Projekt obejmuje budowę zespołu budynków mieszkaniowych wielorodzinnych, zabudowy mieszkaniowej z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną oraz drogową. Kompleks budynków składać się będzie z pięciu budynków, każdy z czterema kondygnacjami nadziemnymi oraz kondygnacją podziemnego garażu. Analizowany obszar wzmocnienia podłoża, w rejonie zasypanego stawu obejmuje fragment rzutu projektowanych budynków nr 4 i nr 5, ze wspólnym podziemnym garażem oraz fragment rzutu budynku nr 3.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowo – wodne ustalono na podstawie wyników terenowych badań makroskopowych osadów i laboratoryjnych analiz pobranych próbek gruntów oraz na podstawie prac kameralnych, z uwzględnieniem wyników badań archiwalnych. Wydzielono 5 grup gruntów o zbliżonych wartościach cech fizycznych i mechanicznych. Grupa pierwsza obejmuje mineralne grunty niespoiste w skład której wchodzą wilgotne i nawodnione piaski drobne i piaski pylaste z domieszką żwirów i przewarstwieniami pyłów. Grupa druga to nieskonsolidowane grunty spoiste, składające się z plastycznych pyłów oraz twardoplastycznych pyłów piaszczystych. Grupa trzecia obejmuje mineralne gliny zwałowe w skład których wchodzą plastyczne piaski gliniaste, twardoplastyczne piaski gliniaste oraz półzwarte piaski gliniaste. Grupa czwarta składa się z plastycznych oraz twardoplastycznych pyłów. Grupa piąta obejmuje skonsolidowane gliny zwałowe.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała projekt wykonawczy oraz wzmocnienie podłoża w technologii kolumn CMC. Wykonano łącznie 292 szt. kolumn CMC o łącznej długości 2441,2 metrów bieżących.

Budowa zespołu przedszkolno – żłobkowego przy ul. Zamkowej w Opalenicy

Opis projektu

Prace polegały na wykonaniu wzmocnienia podłoża gruntowego pod projektowanym zespołem przedszkolno - żłobkowym. Ze względu na zaleganie w podłożu słabonośnych gruntów, wykonane zostało wzmocnienie za pomocą kolumn CMC.

Warunki gruntowe

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną na terenie inwestycji występują złożone warunki geotechniczne. Projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej. Pierwszą warstwę pod powierzchnią terenu stanowiły nasypy niekontrolowane, poniżej występowały torfy i namuły, poniżej gliny piaszczyste, ostatnią warstwę stanowiły piaski pylaste, drobne i średnie.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn CMC pod projektowanym budynkiem. Łącznie wykonano 825 mb kolumn CMC o średnicy ok. 40 cm.

Budowa Magazynów Zbożowych Wraz z Infrastrukturą Techniczną

Opis projektu

Projekt zakładał wzmocnienie podłoża gruntowego przy dojeździe do obiektu mostowego (przyczółek wiaduktu) na trasie budowy nowego wiaduktu nad linią PKP w ciągu DK11. Od strony Elbląga zaprojektowano 147sztuk kolumn Cb-Sol o długości do 6m. Od strony Malborka projekt zakładał wykonanie 152 sztuk kolumn o długości 6,5m. Dodatkowo należało wzmocnić obszar pod stanowisko żurawia montażowego. Pod stanowisko żurawia wykonano kolumny betonowe w technologii kolumn CMC o długości do 6m i średnicy 400mm.

Warunki gruntowe

Obszar prac zlokalizowany jest w województwie Warmiński-Mazurskim koło miejscowości Elbląg. Miejsca wzmocnienia to obszar rozbiórki starego nasypu który charakteryzuje się występowaniem nasypów budowlanych pod którymi zalegają namuły gliniaste i piaski drobno ziarniste gliny humusowe i piaski pylaste. 1,5m pod powierzchnią terenu stabilizuje się poziom wody gruntowej. Grunty nośne w których projektant zakotwił kolumny znajdują się na głębokości od 5,5 m pod poziomem terenu.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn żwirowych Cb-Sol z wykorzystaniem pospółki oraz kamienia płukanego o frakcji 8-32mm. Po wykonaniu wzmocnienia otrzymane kolumny miały średnicę od 500-600mm. Łącznie wykonano 299 szt. kolumn Sb-Sol oraz 67 kolumn CMC o średnicy fi 400mm.

Budowa Magazynów Zbożowych Wraz z Infrastrukturą Techniczną

Opis projektu

Budowa magazynów zbożowych wraz z niezbędną infrastrukturą technologiczną oraz wiatą magazynową na nawozy. Zakres wzmocnienia obejmował obszar dwóch pierścieniowych fundamentów silosów do przechowywania zboża. Inwestycja znajdowała się w Białogardzie przy ul. Połczyńskiej Bocznej 1. Prace mające na celu wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego przeprowadzono z wykorzystaniem technologii kolumn przemieszczeniowych CMC.

Warunki gruntowe

Obszar prac charakteryzuje się występowaniem piasków genezy aluwialnej nie przewiercone otworami o gł. 8,0m. Pokrywają je młodsze osady rzeczne i organiczne takie jak gliny pylaste, pyły ilaste i namuły. Na powierzchni terenu rozprzestrzeniają się grunty antropogeniczne przeważnie nasypy niebudowlane o udokumentowanej miąższości 0,7 – 1,8m. Woda gruntowa występuje w postaci zwierciadła swobodnego oraz zwierciadła napiętego i stabilizuje się na poziomie 1,48-2,05 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn przemieszczeniowych CMC. Łącznie wykonano 130 szt. kolumn CMC o średnicy 400mm oraz łącznej długości kolumn ok.700mb.

Rozbudowa budynku produkcyjnego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej

Opis projektu

Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego Firmy Axis przy ul. Kartuskiej 375B w Gdańsku, wymagała wzmocnienia podłoża gruntowego z uwagi na występowanie w podłożu gruntów słabonośnych. Prace mające na celu wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego przeprowadzono z wykorzystaniem technologii kolumn przemieszczeniowych CMC.

Warunki gruntowe

Obszar prac charakteryzuje się występowaniem nasypów niebudowlanych na głębokości do 3m p.p.t., które klasyfikowane są jako nienośne. Pod warstwą nasypów znajdują się słabonośne grunty reprezentowane przez : grunty organiczne (namuły pylaste oraz torfy) piaski gliniaste i gliny miękkoplastyczne, oraz luźne piaski nasypowe.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn przemieszczeniowych CMC. Wykonano łącznie 61 szt. kolumn CMC o średnicy 400mm oraz łącznej długości kolumn 400mb.

Budowa budynku produkcyjnego z budynkiem socjalno-biurowym, dwóch budynków magazynowych z obiektami towarzyszącymi, dz. nr 40/1 obręb Witkowo gmina Raciąż

Opis projektu

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy wzmocnienia podłoża w technologii iniekcji ciśnieniowej MSC pod stopami fundamentowymi budynku produkcyjnego oraz płytą fundamentową pod silos na terenie budowy Budowa budynku produkcyjnego z budynkiem socjalno-biurowym, dwóch budynków magazynowych z obiektami towarzyszącymi, dz. nr 40/1 obręb Witkowo gmina Raciąż.

Warunki gruntowe

W omawianym terenie występują grunty składające się z naprzemianległych warstw piasków pylastych i drobnoziarnistych, piasków próchnicznych oraz namułów organicznych. Zwierciadło wody gruntowej położone jest poniżej warstwy gruntów organicznych. Wilgotność naturalna namułów wynosi 35%. Ich wytrzymałość na ścinanie wynosi 30-34 kPa. Poniżej gruntów organicznych zalegają piaski drobne oraz piaski gliniaste.

Rozwiązania projektowe

Na podstawie rozpoznanych warunków gruntowych zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego, w technologii kolumn iniekcyjnych MSC o średnicy 320 mm. Firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała łącznie 245 szt. kolumn o łącznej długości ok. 1247 mb.

Rozbudowa budynku hali magazynowej odlewni żeliwa w Lisich Kątach

Opis projektu

Na zlecenie inwestora Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty SŁAWOMIR I BOGUSŁAW MIODUSZEWSCY S.J. wykonano wzmocnienie podłoża w technologii kolumn przemieszczeniowych CMC pod Halę magazynowej w Lisich Kątach.

Warunki gruntowe

Pod względem geomorfologicznym teren stanowi fragment starorzecza doliny rzeki Osy. Badania geologiczne wykazały zaleganie gruntów słabonośnych do głębokości maksymalnej ok. 7 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Po analizie konstrukcji hali oraz warunków gruntowych występujących na terenie inwestycji, przyjęto rozwiązanie wzmocnienia podłoża gruntowego za pomocą kolumn przemieszczeniowych CMC o średnicy 320 mm. Firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała łącznie 1166szt. kolumn CMC pod stopy fundamentowe posadzkę, o łącznej długości 6500 mb.

Zespół budynków mieszkalnych w Markach przy ul. Wilczej

Opis projektu

Na zlecenie firmy P.K. Dewelopment Piotr Kopański wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn przemieszczeniowych MSC na potrzeby posadowienia budynków mieszkalnych w Markach przy ul. Wilczej.

Warunki gruntowe

W podłożu planowanej inwestycji do głębokości 1,6-4,5 m ppt występują nasypy niekontrolowane. Nasypy te składają się z gruzu ceglanego, piasku, gliny a lokalnie namułów. Poniżej nasypów niekontrolowanych stwierdzono glinę pylastą w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Warunki gruntowe projektowanego obiektu są złożone. Zgodnie z dokumentacją rozpoznano budowę geologiczną do głębokości 5-7m ppt. Badania dodatkowe przeprowadzono do głębokości 10m. Głębsze rozpoznanie terenu wykryło dodatkowe przewarstwienie gliny pylastej IL~0,3 na głębokości ok. 8,5m ppt.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn przemieszczeniowych MSC na potrzeby posadowienia budynków mieszkalnych. Łącznie wykonano 2141,8 mb kolumn MSC o średnicy ok. 32 cm.

Budowa Hali Produkcyjnej w Ręczajach Polskich

Opis projektu

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy wzmocnienia podłoża w technologii kolumn betonowych na potrzeby posadowienia hali produkcyjnej w miejscowości Ręczaje na działkach o nr ewidencyjnym 245/7-12.

Warunki gruntowe

W omawianym podłożu inwestycji do głębokości 0,8m p.p.t. lokalnie występują nasypy niekontrolowane, złożone głównie z piasków i gruzu. Na głębokości ok. 2-4m p.p.t. występują przewarstwienia glin w stanie plastycznym i miękkoplastycznym. Do głębokości ok. 8m p.p.t. zlokalizowano piaski w stanie zagęszczonym a poniżej gliny zwięzłe. Warunki gruntowe projektowanego obiektu są złożone.

Rozwiązania projektowe

Na podstawie rozpoznanych warunków gruntowych zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego, w technologii kolumn betonowych o średnicy 320 mm. Firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała łącznie 212 szt. kolumn o łącznej długości ok. 1036,0 mb.

Zbiorniki na nawóz RSM wg systemu Wolf w Wałyczu

Opis projektu

Na zlecenie Generalnego Wykonawcy – PBDI S.A. z siedzibą w Toruniu, wykonano wzmocnienie podłoża w technologii kolumn betonowych CMC pod zbiorniki na nawozy RSM wg systemu Wolf w Wałyczu.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego. Wykazało ono zaleganie gruntów słabonośnych do głębokości maksymalnej ok. 5,0m p.p.t. Poziom wody gruntowej znajduje się na głębokości od 1,36 do 1,63m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Po analizie konstrukcji zbiorników oraz warunków gruntowych występujących na terenie inwestycji, przyjęto rozwiązanie wzmocnienia podłoża gruntowego za pomocą kolumn przemieszczeniowych CMC o średnicy 360 mm. Firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała łącznie 90 szt. kolumn CMC pod płytę fundamentową, o łącznej długości 600 mb.

Budowa Farmy Wiatrowej w Piecewie k. Jabłonowa Pomorskiego

Opis projektu

Budowa dwóch turbin wiatrowych EW1 i EW2 zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim w miejscowości Piecewo - gmina Jabłonowo Pomorskie. Turbiny posadowione będą na fundamentach o średnicy 15m. Pod każdą z turbin zaprojektowano i wykonano wzmocnienie gruntu w postaci 52 sztuk kolumn przemieszczeniowych CMC o długościach od 10,0 do 120,mb. Kolumny rozmieszczone zostały po obwodzie fundamentu w dwóch okręgach o promieniach 5,4m i 6,9m. Dla turbiny EW1 średnie długości kolumn to 10,5mb, natomiast dla turbiny EW2 średnie długości kolumn to 12,0mb.

Warunki gruntowe

W miejscu posadowienia turbiny EW1 występują grunty rodzime mineralne niespoiste, w stanie zagęszczonym i średnio zagęszczonym. Występują również gliny piaszczyste z domieszkami gliny pylastej zwięzłej. Poziom wody gruntowej występuje na rzędnej 92,1m n. p. m. W miejscu posadowienia turbiny EW2 występują grunty niejednorodne począwszy do piasków drobnych przez piaski średnie aż po piaski grube ze żwirem i piaski grube. Są to piaski średnio zagęszczone i zagęszczone, nawodnione. W obrębie badanego terenu występują również gliny i gliny piaszczyste. Poziom wody gruntowej występuje na rzędnej
89,3m n. p. m.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn przemieszczeniowych CMC o średnicy 400mm. Wykonano łącznie 104 sztuk kolumn CMC, po 52 sztuki pod każdą z projektowanych turbin.

Budynek Laboratorium Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych PITRADWAR S.A. w Kobyłce

Opis projektu

Na zlecenie firmy Pro-Invest S.A. wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn przemieszczeniowych CMC pod fundamentami Laboratorium Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych PITRADWAR S.A. przy ul. Nadmeńskiej 14, 05-230 Kobyłka.

Warunki gruntowe

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, pod powierzchnią terenu, na większości badanego obszaru nawiercono grunty nasypowe. Poniżej, na całym terenie występują średnio zagęszczone piaski drobne, miejscami także pylaste i średnie. Od głębokości 1.60 ÷ 2.80 m ppt. zalegają gliny pylaste, gliny pylaste zwięzłe oraz pyły piaszczyste w stanie twardoplastycznym i plastycznym o stopniach plastyczności IL = 0.10 ÷ 0.30. W podłożu stwierdzono także występowanie gruntów organicznych – namułów oraz gruntów spoistych. Od głębokości 7.50 ÷ 8.10 m ppt występują piaski drobne o stopniu zagęszczenia ID = 0.60 ÷ 0.70, które zalegają do głębokości rozpoznania tj. 12.00 m ppt. Badania sondą CPT potwierdziły rozpoznany wcześniej układ wyżej położonych warstw gruntu.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn CMC pod fundamentami Laboratorium Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych PITRADWAR S.A. o łącznej długości 3048 mb i średnicy ok. 40 cm.

Budowa Hali Magazynowej z Częścią Biurowo-Socjalną

Opis projektu

Projektowany budynek składa się z części magazynowej o wymiarach 30x75m, oraz części socjalno-biurowej o wymiarach 30x11m. Hala magazynowa w konstrukcji stalowej. Część biurowo-socjalna to konstrukcja tradycyjna, czyli ściany murowane. Pod halą wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn przemieszczeniowych CMC średnicy 400mm o zróżnicowanych długościach, wynoszących od 8 do 19,5mb. Pod ławami w części magazynowej, kolumny dodatkowo zbrojono kształtownikami stalowymi o przekrojach od IPE 120 do IPE 180. Pod pozostałą częścią hali pod posadzką oraz pod częścią socjalną kolumny były niezbrojone.

Warunki gruntowe

Obszar ten charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowymi. Najstarsze występujące osady to plejstoceńskie piaski i gliny lodowcowe, zlokalizowane na głębokościach 6,2 -15,6m p.p.t. oraz przykryte namułami i torfami genezy bagiennej. Na stropie utworów rodzimych zalega warstwa gruntów antropogenicznych (nasypy niekontrolowane) o miąższości od 3,9 do 6,9m. Woda gruntowa występuje nieregularnie w piaskach pod ciśnieniem hydrostatycznym na
głębokości 5,7 – 14,6m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała łącznie 279 sztuk kolumn betonowych CMC o średnicy 400mm, o łącznej długości 4146mb oraz przeprowadziła jedno badanie statycznego obciążenia kolumny, które potwierdziło założenia projektowanych nośności kolumn.

Osiedle mieszkaniowe ”Nowy Raków” ul. Instalatorów 7b – Etap V,X oraz XI Warszawa

Opis projektu

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii betonowych kolumn przemieszczeniowych pod fundamentami na budowie zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Instalatorów 7b w Warszawie. W 2016 wykonano 3 etapy inwestycji ( etap V, X oraz XI).

Warunki gruntowe

W omawianym rejonie przypowierzchniową warstwę podłoża stanowią nasypy zalegające do ok. 0,7-4,7m ppt, Poniżej nasypów zalegają głównie piaski drobne. Warstwa piasków ma zróżnicowaną grubość do ok.10m. Do głębokości 5-6m ppt piaski są w stanie średnio zagęszczonym ID=0,5-0,6 a zalegające głębiej w stanie zagęszczonym ID=0,7. W obrębie warstwy piasków na części badanego terenu natrafiono na wkładki i przewarstwienia pyłów w stanie twardoplastycznym i plastycznym.

Rozwiązania projektowe

Na podstawie rozpoznanych warunków gruntowych zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego, w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych o średnicy 360 mm. Firma Menard Polska Sp. z o.o. w 2016 roku wykonała łącznie 1201 szt. kolumn o sumarycznej długości 7230 mb.

„Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK 4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem”

Opis projektu

Przedmiotem projektu było wzmocnienie podłoża gruntowego w postaci betonowych kolumn przemieszczeniowych typu CMC, kolumn żwirowych SC oraz drenów pionowych VD w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK 4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Łączna długość projektowanego odcinka drogi ekspresowej wynosi 6309,31m”

Warunki gruntowe

W podłożu w warstwie przypowierzchniowej występuje ciągła warstwa nienośnych, plastycznych i miękkoplastycznych lessów soliflukcyjnych, o miąższości od ok. 1,3 do 1,8m (maksymalnie do 2,6m). Poniżej występuje ciągła warstwa namułów gliniastych – gruntów organicznych o miąższości od 1,0 do 2,7m. Grunty te są podścielone warstwą nienośnych, plastycznych lessów wysoczyznowych o miąższości od 1,0 do 2,7m. Poniżej występuje podłoże nośne – warstwa twardoplastycznych lessów wysoczyznowych. Na głębokości 9,2m p.p.t. stwierdzono występowanie nośnych, twardoplastycznych i półzwartych iłów krakowieckich.

Rozwiązania projektowe

W celu przyspieszenia konsolidacji gruntów nieprzepuszczalnych zaprojektowano metodę wzmocnienia drenami VD. Wykonanie wzmocnienia w technologii kolumn CMC zaś, pozwoliło na spełnienie warunków nośności i osiadań przy obciążeniu podłoża nasypami oraz konstrukcją obiektu. Z uwagi na duże pochylenie istniejącego stoku zaprojektowano kolumny SC, które mają za zadanie zwiększyć wytrzymałość na ścinanie wzmocnionego podłoża oraz dodatkowo przyśpieszyć jego konsolidację.

Budowa parkingu Park & Ride przy przystanku tramwajowym SST „Lotnisko”

Opis projektu

Na zlecenie generalnego wykonawcy Eurovia POLSKA S.A. wykonano wzmocnienie podłoża w technologii kolumn MSC pod parking przy przystanku tramwajowym SST Lotnisko w Szczecinie.

Warunki gruntowe

W podłożu występują grunty rodzime różniące się genezą, litologią oraz parametrami geotechnicznymi. W związku z tym podzielono je na odrębne warstwy, zaliczając do każdej z nich grunty o zbliżonych wartościach parametrów geotechnicznych. Parametry geotechniczne określono w oparciu o wyniki sondowań FVT oraz wyniki sondowań CPT. Wyniki badań opracowano na podstawie PN-EN-1997-2 (Eurokod 7 część II). Zaprojektowano kolumny o długościach od 3 do 8 m.

Rozwiązania projektowe

Po analizie warunków gruntowych występujących na terenie inwestycji, przyjęto rozwiązanie wzmocnienia podłoża gruntowego za pomocą kolumn MSC o średnicy 270 mm. Firma Menard POLSKA S.A. wykonała łącznie 3306szt. kolumn MSC o łącznej długości 20600 mb.

Wzmocnienie podłoża pod turbiny Farmy Wiatrowej Korytnica

Opis projektu

Na zlecenie Generalnego Wykonawcy – firmy CJR POLSKA Sp. z o.o. wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych CMC oraz zbrojonych kolumn CFA, jako posadowienie fundamentów turbin wiatrowych, realizowanych w ramach budowy Farmy Wiatrowej Korytnica. Zakres prac Menard Polska obejmował 25 lokalizacji w zróżnicowanych warunkach gruntowo - wodnych.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie wykonanej na potrzeby budowy dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, która wykazała występowanie w podłożu gruntowym utworów zwałowych zlodowaceń środkowopolskich w postaci glin, glin piaszczystych, piasków gliniastych; lokalnie glin pylastych i piaszczystych zwięzłych. Na omawianym obszarze zlokalizowano utwory sandrowe w postaci piasków drobnych i średnich oraz pospółek.

Rozwiązania projektowe

Po analizie obciążeń oraz warunków gruntowo-wodnych rozgraniczono zakresy technologii. W lokalizacjach, w których stwierdzono występowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia zastosowano zbrojone kolumny CFA średnicy 400 mm, połączone ze zbrojeniem głównym fundamentu. W pozostałych miejscach wykonano niezbrojone kolumny CMC średnicy 400 mm; takie rozwiązanie pełni rolę fundamentu zastępczego, przy czym kolumny betonowe pełnią rolę elementów ograniczających osiadanie fundamentu, poprawiając zarazem nośność podłoża rodzimego. Sztywność masywnego fundamentu turbiny zapewnia równomierny rozkład obciążeń na kolumny i podłoże gruntowe. W celu spełnienia restrykcyjnych wymagań dla konstrukcji firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała łącznie 792 szt. betonowych kolumn CMC oraz 560 szt. kolumn CFA.

Budowa farmy wiatrowej we Wróblewie (turbina EW 32 w m. Kobierzycko)

Opis projektu

Na zlecenie Generalnego Wykonawcy – CJR Wind z siedzibą przy ul. Cybernetyki 9 w Warszawie wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii zbrojonych kolumn CFA o średnicy 400 mm pod posadowienie turbiny wiatrowej nr EW 32 w m. Kobierzycko w okolicy Wróblewa.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określone na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego wykazały zaleganie gruntów słabonośnych głębokości od 3 do 8 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska Sp. z o.o. zaprojektowała i wykonała w sumie 66 szt. zbrojonych kolumn CFA o łącznej długości ok. 585 mb. W ramach badań kontrolnych wykonanego zadania, przeprowadzono badania ciągłości każdej z wykonanych kolumn betonowych CFA, które potwierdziły poprawność oraz wysoką jakość wykonanego wzmocnienia pod projektowanym fundamentem turbiny wiatrowej EW 32.

Budowa: Osiedle mieszkaniowe SASKA nad Jeziorkiem etap III Budynek E i F

Opis projektu

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii betonowych kolumn przemieszczeniowych pod fundamentami na budowie zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. Saska Etap III Budynki E i F.

Warunki gruntowe

Teren, na którym zaprojektowano budynki płożony jest w obrębie doliny rzecznej Wisły, na tarasie zalewowym wyższym. W podłożu gruntowym występują mułki ilaste (mady ciężkie) na piaskach rzecznych. Słabonośne plastyczne gliny, pyły piaszczyste i pyły oraz grunty organiczne występują do głębokości 7m poniżej poziomu terenu. Poniżej gruntów nienośnych i słabonośnych zalegają piaski pylaste, drobne, średnie i grube, średnio zagęszczone i zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID = 0.35 ÷ 0.70.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykorzystała technologię przemieszczeniowych kolumn betonowych , łącznie wykonano 2199 kolumn. O sumarycznej długości około 11007,0 mb.

Budowa Ośrodka Żeglarskiego w Rewie

Opis projektu

Na zlecenie Generalnego Wykonawcy – Madera Sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Gdyni , wykonano wzmocnienie podłoża w technologii kolumn CMC, pod budowę Ośrodka Żeglarskiego w Rewie.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego wykazały zaleganie gruntów słabonośnych głębokości od 4,5 do 5,4 m p.p.t. w miejscu projektowanych kolumn CMC. Ponad to z racji lokalizacji inwestycji we wszystkich otworach wiertniczych wystąpiła woda gruntowa na głębokości H=-0,15 do 0,09 m n.p.m.

Rozwiązania projektowe

Po analizie obciążeń przyjęto rozwiązanie posadowienia konstrukcji płyty fundamentowej, polegające na wzmocnieniu podłoża gruntowego w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych CMC o średnicy 360 mm.
Firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała łącznie 317 szt. betonowych kolumn CMC pod płytą fundamentową, w tym 16 sztuk pod konstrukcję dwóch żurawi wieżowych. Łączna długości kolumn to 3100 mb. Ponad to kolumny po ich wykonaniu zostały ścięte na rzędną projektową na głębokości od 1,94 do 2,45 m pod poziomem platformy.

Przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu zabezpieczenie obszaru przylegającego do umocnienia zbocza klifu w rejonie Jastrzębiej Góry. Kilometraż 134,40 ÷ 134,50.

Opis projektu

Na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 10 Menard Polska wykonał zabezpieczenie obszaru przylegającego do umocnienia zbocza klifu w technologii filtracyjnych kolumn kamiennych.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe zostały określone na podstawie badań archiwalnych oraz obecnie przeprowadzonych prac wiertniczych. Pod przypowierzchniową warstwą gleby i piasku drobnego o miąższości ok. 2 m, stwierdzono występowanie: do głębokości 8 m gliny oraz piasków gliniastych, poniżej zaś naprzemiennie zalegających licznych przewarstwień iłu i piasku drobnego. Poziom wody gruntowej określono na głębokości ok. 20 m poniżej poziomu terenu. Na rzędnej ok. 8-10 m ppt lokalnie natrafiono na sączenie na stropie nieprzepuszczalnego przewarstwienia iłu.

Rozwiązania projektowe

Po przeanalizowaniu mechanizmów erozji zdecydowano się zastosować technologię filtracyjnych kolumn kamiennych umożliwiających filtrację wód gruntowych do poziomu morza. W tym celu Menard Polska Sp. z o.o. wykonał 73 kolumny o średnicy 0,50m i długości ok. 20m. Wypełnienie filtracyjne kolumn stanowiło kruszywo łamane o frakcji 8-32.

Fabryka Proszków Mlecznych MLEKOVITA 3 z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Wysokiem Mazowieckie. Budynek C

Opis projektu

Prace polegały na wykonaniu wzmocnienia podłoża gruntowego pod projektowanym budynkiem C należącym do inwestycji Fabryka Proszków Mlecznych MLEKOVITA 3. Ze względu na zaleganie w podłożu słabonośnych gruntów, wykonane zostało wzmocnienie za pomocą kolumn DSM.

Warunki gruntowe

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną pod projektowanym budynkiem stwierdzono zaleganie gruntów słabonośnych. Zalegają gliny piaszczyste o stopniu plastyczności IL=0,15-0,25. Lokalnie występują przewarstwienia piasków drobnych średnio zagęszczonych. Woda gruntowa występuje lokalnie w postaci sączeń sródglinowych.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn DSM pod projektowanym budynkiem. Łącznie wykonano 1800 mb kolumn DSM o średnicy ok. 1000 cm.

Przebudowa i rozbudowa Targowiska Miejskiego w Śremie

Opis projektu

Projekt polegał na wzmocnieniu podłoża gruntowego w technologii betonowych kolumn przemieszczeniowych CMC pod fundamentami budynków B1, B2, C oraz D rozbudowywanego Targowiska Miejskiego w Śremie.

Warunki gruntowe

W podłożu wydzielono:
•warstwę geotechniczną nr I - glinę piaszczystą (Gp) żółtą i szarą, wilgotną, twardoplastyczną
•warstwę geotechniczną nr II - glinę piaszczystą (Gp) żółtą i szarą, mało wilgotną,
•warstwę geotechniczną nr III - namuł gliniasty (Nmg) czarny, wilgotny,
•warstwę geotechniczną nr IV - piasek drobny (Pd) żółty i szary, wilgotny i mokry
•warstwę geotechniczną nr V - piasek drobny (Pd), żółty, mało wilgotny, średnio zagęszczony
•warstwę geotechniczną nr VI - torf (T) brunatny, wilgotny, o zawartości substancji organicznej
Woda gruntów występuje na głębokości od 1,6 do 6,0 m. Występują tutaj dwa poziomy wodonośno-gruntowe o swobodnym zwierciadle oraz wgłębny o zwierciadle subartezyjskim, nawierconym w piaskach średnich na głębokości od 4,5 do 6,0 m.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża gruntowego metodą kolumn betonowych CMC. Na obszarze wzmacnianym wykonano łącznie 180 kolumn CMC o długości sumarycznej 1710,28 mb.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Konopnickiej w Słubicach

Opis projektu

Prace polegały wykonaniu wzmocnienia podłoża gruntowego pod budynkiem mieszkalnym, niepodpiwniczonym, posiadającym siedem kondygnacji naziemnych. Ze względu na zaleganie w podłożu słabonośnych gruntów, wykonane zostało wzmocnienie za pomocą kolumn CMC.

Warunki gruntowe

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną pod projektowanym budynkiem stwierdzono zaleganie gruntów słabonośnych. Pierwszą warstwę pod powierzchnią terenu stanowiły nasypy niekontrolowane, poniżej występowały gliny pylaste i twardoplastyczne oraz piaski drobne średnio zagęszczone, miejscami luźne.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn CMC pod projektowanym budynkiem. Łącznie wykonano 1750 mb kolumn CMC o średnicy ok. 40 cm.

Hala Magazynowa wraz z zapleczem Biurowo-Socjalnym przy ulicy Czerniakowskiej 106/124 w Warszawie

Opis projektu

Przedmiotem opracowania jest Projekt Technologiczny wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn betonowych CMC na potrzeby posadowienia hali magazynowej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym przy ul. Czerniakowskiej 106/124 w Warszawie.

Warunki gruntowe

Obszar objęty badaniami położony jest w Kotlinie Warszawskiej wykształconej pod wpływem procesów geomorfologicznych działających w czwartorzędzie. Osady budujące podłoże należą do tarasu zalewowego wyższego Wisły. Strefę przypowierzchniową badanego terenu budują osady antropogeniczne w formie nasypów gliniasto – piaszczysto - gruzowych. Bezpośrednio pod tą warstwą występują osady zastoiskowe reprezentowane przez grunty spoiste i sypkie. Pod warstwą osadów zastoiskowych nawiercono osady genezy rzecznej reprezentowane przez osady sypkie piaski średnie i grube. Warstwy tej nie przewiercono do głębokości 10 m.
Projektowany budynek zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.

Rozwiązania projektowe

Na podstawie rozpoznanych warunków gruntowych zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego, w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych o średnicy 270 mm zbrojonych kształtownikiem IPE 100. Firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała łącznie 91 szt. kolumn betonowych o łącznej długości ok. 598 mb.

Farma wiatrowa – Gizałki

Opis projektu

Prace polegały wykonaniu wzmocnienia podłoża gruntowego pod fundamentami turbin wiatrowych. Ze względu na zaleganie
w podłożu słabonośnych gruntów, wykonane zostało wzmocnienie podłoża gruntowego za pomocą kolumn betonowych CMC oraz kolumn żwirowych SC.

Warunki gruntowe

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną pod projektowanymi turbinami zalegają osady trzeciorzędowe tworzące zwartą pokrywę
o miąższości około 100 m. Reprezentują je: oligoceńskie piaski i iły węgliste; mioceńskie iły i mułki z soczewkami lub cienkimi pokładami węgla brunatnego zaliczane do tzw. warstw adamowskich i środkowopolskich oraz mające największy zasięg i miąższość iły, mułki i piaski należące do górnomioceńskiej i plioceńskiej serii poznańskiej.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn betonowych CMC pod 10 fundamentami turbin wiatrowych, oraz w technologii kolumn żwirowych po 8 fundamentami turbin wiatrowych. Łącznie wykonano 757 kolumny betonowe CMC o łącznej długości 7 600 mb, oraz 480 szt. kolumn żwirowych S.C. o łącznej długości 2 850 mb.

Farma Wiatrowa – Tomaszów Lubelski

Opis projektu

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii przemieszczeniowych kolumn CMC, na potrzeby posadowienia 12 turbin wchodzących w skład Farmy Wiatrowej Tomaszów Lubelski – Obszar 5 oraz 3 turbin wchodzących w skład Farmy Wiatrowej Tomaszów Lubelski – Obszar 4.

Warunki gruntowe

Wyszczególniono następujące grupy i warstwy geotechniczne: Grupa II – obejmuje grunty mało i średnio spoiste - lessy. Grupa i warstwa IIIA – zaliczono do niej grunty niespoiste, tj. piaski pylaste, wilgotne. Grupa IV – zaliczono do niej wietrzelinę gliniastą powstałą z margla. Technicznie grunty te rozpoznano, jako pyły o barwie jasnoszarej z wkładkami okruchów margla. Grupa i warstwa VI – to stwierdzona lokalnie w postaci porwaków wśród wietrzeliny gliniastej– skała miękka. Omawiane podłoże zbudowane jest głównie z gruntów słabo przepuszczalnych – gliny pylastej lessopodobnej, wietrzelin gliniastych i margla.

Rozwiązania projektowe

Na podstawie rozpoznanych warunków gruntowych zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego, w technologii przemieszczeniowych kolumn CMC o średnicy 360 mm. Firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała łącznie 720 szt. kolumn betonowych o łącznej długości ok. 4995 mb.

Budowa Budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Chojnicach

Opis projektu

Na zlecenie Inwestora wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego oraz płytę fundamentową projektowanego budynku mieszkalnego w Chojnicach przy ul. Mickiewicza. Powierzchnia nowo budowanego budynku wynosi około 1 400m2.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe, określone na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego, wykazały występowanie wilgotnych słabo rozłożonych torfów oraz wilgotnych, plastycznych namułów i gytii. Badania wykazały zaleganie gruntów słabonośnych do głębokości 15m.

Rozwiązania projektowe

Po przeprowadzonej analizie przyjęto rozwiązanie posadowienia budynku w technologii kolumn CMC zbrojonych kształtownikami stalowymi.
Firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała 361 sztuk kolumn CMC o średnicy 400mm, zbrojonych kształtownikami IPE 100 oraz płytę żelbetową o gabarycie 600m3.

Budowa drogi wspomagającej drogę S-3 na odcinku węzeł „Święta” – wiadukt „Lubczyna”

Opis projektu

Budowana droga wspomagająca zlokalizowana jest od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 113 Święta – Goleniów przy nowo wybudowanym moście przez rzekę Inę. Na projektowanym odcinku zostało wykonane wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn CMC oraz zbrojenie podstawy nasypu siatkami stalowymi ze względu na zalegające w podłożu grunty słabonośne.

Warunki gruntowe

Obszar ten zlokalizowany jest w Dolinie rzeki Iny o rzędnych ok. 3 m n.p.m., wchodzącej w skład niższego poziomu tarasowego Równiny Odrzańsko - Zalewowej. Do rzędnej 2 m n.p.m. zalegają piaski drobne jasnoszare zagęszczone. Pod nimi znajdują się grunty organiczne: torfy oraz namuły z przewarstwieniami gytii. Pod gruntami organicznymi zalegają piaski rzeczne. Woda gruntowa występuje na rzędnej 2,5 m n.p.m. Swobodne zwierciadło występuje w obniżeniach nawet na powierzchni terenu. Zwierciadło napięte występujące w piaskach pod gruntami organicznymi stabilizuje się na poziomie zwierciadła swobodnego.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn CMC o średnicy 360mm. Wykonano 188 szt. kolumn CMC niezbrojonych oraz 92 szt. kolumn CMC zbrojonych kształtownikami IPE160. Podstawa nasypu nad powierzchnią kolumn została wzmocniona za pomocą siatek stalowych, ocynkowanych.

Wzmocnienie podłoża pod silos skrobi ziemniaczanej oraz wieżę komunikacyjną

Opis projektu

Na zlecenie Generalnego Wykonawcy – firmy PPH MONTOSTAL Sp. z o.o. wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych CMC pod fundamenty silosu na skrobię ziemniaczaną oraz wieżę komunikacyjną.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie dokumentacji geotechnicznej sporządzonej na potrzeby inwestycji. W budowie geologicznej występują osady czwartorzędowe holoceńskie (gleba) i plejstoceńskie (w postaci plastycznych i twardoplastycznych glin zwałowych morenowych oraz piasków gliniastych). Pod warstwą glin, na głębokości 3,3 ÷ 4,6 m p.p.t. zalegają wodno-lodowcowe piaski w stanie średniozagęszczonym. Nawiercono napięte zwierciadło wody gruntowej na spągu glin, stabilizujące się na głębokości 1,4 ÷ 1,8 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Po analizie obciążeń, projektowanej konstrukcji oraz warunków gruntowo-wodnych zaprojektowano wzmocnienie w technologii betonowych kolumn przemieszczeniowych CMC o średnicy 360 mm, o długości 10 ÷ 11,5 m. Na podstawie parametrów wiercenia wykonano kolumny długości około 10,5 m.
Firma Menard Polska w ramach realizacji inwestycji wykonała 270 sztuk betonowych kolumn przemieszczeniowych CMC, w tym 58 sztuk kolumn zbrojonych kształtownikami IPE120.

Budowa Budynku Przystani Sportów Wodnych

Opis projektu

Na zlecenie PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A. wykonano wzmocnienie podłoża pod fundamenty projektowanego budynku przystani sportów wodnych w Toruniu przy ul. Popiełuszki 1-3. Powierzchnia nowo budowanego budynku wynosi około 23 000m2, natomiast jego wysokość 12m.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe, określone na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego, wykazały występowanie gruntów rodzimych oraz antropogenicznych nasypów. Na części terenu, pod warstwą antropogenicznych nasypów stwierdzono zaleganie gruntów organicznych. Badania wykazały zaleganie gruntów słabonośnych do głębokości w zakresie od 3,0 do 5,5 m.

Rozwiązania projektowe

Po przeprowadzonej analizie przyjęto rozwiązanie posadowienia budynku w technologii kolumn CMC zbrojonych kształtownikami stalowymi.
Firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała 427 sztuk kolumn CMC o średnicy 320mm, zbrojonych w obrębie głowic kształtownikami IPE 80.

Pawilon handlowo – usługowy ALDI przy Al. Krakowskiej w Warszawie

Opis projektu

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii betonowych kolumn CMC pod fundamentami na budowie marketu ALDI w Warszawie przy Al. Krakowskiej.

Warunki gruntowe

Od powierzchni do głębokości maksymalnej 2,6-6,3m p.p.t. zalega warstwa gruntów antropogenicznych w postaci nasypów niebudowlanych złożonych z piasków drobnych, piasków średnich z domieszkami gruzu i cegieł. Poniżej rozpoznano warstwę gruntów spoistych: piasków gliniastych przewarstwionych piaskiem drobnym pyłem i namułem. Maksymalna głębokości zalegania gruntów spoistych 7,4-8,8m p.p.t. Poniżej znajduje się warstwa gruntów niespoistych w postaci piasków średnich w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym. Swobodne zwierciadło wody stabilizowało się na głębokości 8,3m p.p.t. na rzędnej 24,95m n.p.m.

Rozwiązania projektowe

Na podstawie rozpoznanych warunków gruntowych zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego, w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych o średnicy 320 mm. Firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała łącznie 201 szt. kolumn betonowych o łącznej długości ok. 1794 mb.

Budowa dwóch budynków wolnostojących przy ul. Usypiskowej w Warszawie

Opis projektu

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii betonowych kolumn przemieszczeniowych fundamentami dwóch obiektów budowlanych przy ul. Usypiskowej w Warszawie.

Warunki gruntowe

Przeprowadzone badania wykazały, że w omawianym rejonie przypowierzchniową warstwę podłoża stanowią nasypy zalegające do ok. 1,4-7,5m ppt.
Poniżej nasypów zalegają głównie piaski gliniaste drobne z wkładkami i przewarstwieniami gruntów niespoistych i piasków drobnych. Grunty spoiste w stanie twardoplastycznym i plastycznym, IL=0,1-0,3. W trakcie badań wykonanych w grudniu 2013r. wodę gruntową stwierdzono na rzędnej ok. 2,6-2,9m ppt.

Rozwiązania projektowe

Na podstawie rozpoznanych warunków gruntowych zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego, w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych o średnicy 360 mm. Firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała łącznie 200 szt. kolumn betonowych o łącznej długości ok. 1400 mb

Wzmocnienie podłoża pod Stopy Fundamentowe Hali Magazynowej

Opis projektu

Na zlecenie firmy AGMET Sp. z o. o., wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego pełniącego również funkcję przesłony filtracyjnej pod stopami fundamentowymi hali magazynowej w Nowych Marzach. Zaprojektowano wzmocnienie podłoża w technologii kolumn DSM.

Warunki gruntowe

Na podstawie analizy wykonanych badań terenowych i laboratoryjnych stwierdzono, że pod warstwą humusu do głębokości około 0,7m występują piaski grube. Poniżej zalegają piaski drobne. Wzmocnienie podłoża stanowi zabezpieczenie przed wypłukiwaniem gruntu spod stóp fundamentowych zlokalizowanych w okolicy zbiornika retencyjnego odparowująco- rozsączającego dla dachów.

Rozwiązania projektowe

Menard Polska Sp. z o.o. wykonała kolumny DSM. Średnia długość kolumny wynosiła ok. 4,8-5,4 m. Kolumny zagłębiono 3m poniżej dna zbiornika rozsączającego. Rozwiązanie projektowe spełnia warunki stanów granicznych oraz pozwala na bezpieczne posadowienie konstrukcji obiektu.

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wbudowanymi w Toruniu

Opis projektu

Budowa zespołu budynków mieszkalnych w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej i ul. Polskiego Czerwonego Krzyża, wymagała wzmocnienia podłoża gruntowego z uwagi na występowanie w podłożu gruntów słabonośnych. Prace mające na celu wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego przeprowadzono z wykorzystaniem kolumn w technologii CMC.

Warunki gruntowe

Badany teren leży w Kotlinie Toruńskiej w obrębie VIII terasy erozyjno-akumulacyjnej prawego brzegu rzeki Wisły. Obszar charakteryzuje się występowaniem nasypów niebudowlanych na głębokości do 4m, które klasyfikowane są jako nienośne. Są to bezstrukturalne mieszaniny piaszczyste z domieszkami piasków gliniastych, humusu oraz odpadów budowlanych. Poniżej nasypów niebudowlanych zalegają piaski średnie oraz grube, średnio zagęszczone i zagęszczone. Swobodne zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się na głębokości 6.1 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn CMC. Wykonano łącznie 1037 szt. kolumn CMC o średnicy 270mm oraz o długościach do 4 m.

Wzmocnienie podłoża pod budynek łącznika przy Szkole Podstawowej nr 94 w Warszawie, ul. Cietrzewia 22a

Opis projektu

Na zlecenie Generalnego Wykonawcy – firmy REM-BUDEX wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych CMC pod fundamenty budynku łącznika przy projektowanej Sali gimnastycznej SP nr 94 w Warszawie przy ulicy Cietrzewia 22a.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie dokumentacji geotechnicznej sporządzonej na potrzeby inwestycji. Od powierzchni zalegają nasypy niekontrolowane, poniżej grunty spoiste plastyczne i twardoplastyczne w postaci glin pylastych i piaszczystych i pyłów przewarstwionych piaskami drobnymi i średnimi z domieszkami żwirów. Wodę nawiercono na rzędnych 26,59 ÷ 27,28 m n.p.”0”Wisły; zwierciadło sta bilizowało się na rzędnych 27,81 ÷ 27,98 m n.p.”0” Wisły.

Rozwiązania projektowe

Po analizie obciążeń, projektowanej konstrukcji oraz warunków gruntowo-wodnych zaprojektowano wzmocnienie w technologii betonowych kolumn przemieszczeniowych CMC o średnicy 360 mm, o długości 5,7 m. Na podstawie parametrów wiercenia długość kolumn została zwiększona (6,40 ÷ 11,80m).
Firma Menard Polska w ramach realizacji inwestycji wykonała 84 sztuki betonowych kolumn przemieszczeniowych CMC.

Posadowienie pośrednie fundamentów urządzeń Wiaty nr 2 i 3 w ramach projektu „Budowa Zakładu Produkcji Paliwa w Szczecinie Etap 2”

Opis projektu

W ramach projektu „Budowa Zakładu Produkcji Paliwa w Szczecinie Etap 2” wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii przemieszczeniowych kolumn zbrojonych CMC, jako posadowienie pośrednie fundamentów urządzeń Wiaty nr 2 i 3. Planowana inwestycja, przy ulicy Kujota na terenie Portu w Szczecinie, umożliwi produkcję oleju pirolitycznego, z wykorzystaniem zużytych opon samochodowych.

Warunki gruntowe

Przeprowadzone badania terenowe i laboratoryjne wykazały, że warunki gruntowe w podłożu są złożone. Do głębokości ok 3,0 m zalegały nasypy budowlane w stanie średnio zagęszczonym oraz nasypy niekontrolowane. Poniżej nasypów wystąpiły słabonośne grunty organiczne. Strop gruntów nośnych, który budują piaski drobne położony był poniżej gł. 8,3-10,5 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Po przeanalizowaniu obciążeń oraz warunków gruntowych jako rozwiązanie przyjęto posadowienie pośrednie na 88 sztukach kolumn CMC o średnicy 400mm zbrojonych stalowym kształtownikiem. Rozwiązanie projektowe spełnia warunki stanów granicznych oraz pozwala na bezpieczne posadowienie fundamentów urządzeń.

Wzmocnienie podłoża pod zespół budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ul. Trzcińskiego w Inowrocławiu

Opis projektu

Na zlecenie Inwestora – firmy P.P.H.U BUDREW wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych CMC pod fundamenty zespołu budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Trzcińskiego w Inowrocławiu.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie dokumentacji geotechnicznej sporządzonej na potrzeby inwestycji oraz dwóch sprawdzających sondowań CPT. Od powierzchni zalegają grunty nasypowe i organiczne w postaci namułów i piasków humusowych; poniżej nawiercono twardoplastyczne gliny piaszczyste, lokalnie na głębokości 9,2 m p.p.t. piaski drobne. W nasypach, namułach oraz glinach nawiercono wodę gruntową w postaci sączeń; zwierciadło stabilizowało się na głębokości 1,6 ÷ 2,0 m p.p.t. W utworach wodno-lodowcowych zwierciadło stabilizowało się na głębokości 1,7 m.

Rozwiązania projektowe

Po analizie obciążeń, projektowanej konstrukcji oraz warunków gruntowo-wodnych zaprojektowano wzmocnienie w technologii betonowych kolumn przemieszczeniowych CMC o średnicy 360 mm, o długości 7,0 – 8,5 m. Ze względu na podniesienie rzędnej posadowienia budynku oraz na podstawie wskazań aparatury pomiarowej długość kolumn została zwiększona (8,60 ÷ 11,40m).
Firma Menard Polska w ramach realizacji inwestycji wykonała 58 sztuk betonowych kolumn przemieszczeniowych CMC.

Wzmocnienie podłoża pod Farmę Wiatrową Lędzin II

Opis projektu

Na zlecenie firmy Perma Power Lędzin, wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego na potrzeby posadowienia farmy wiatrowej Lędzin II. Wzmocnienie zaprojektowano pod turbinami EW1 i EW2. Z uwagi na warunki gruntowe, niespełniające kryterium nośności wymaganego do posadowienia bezpośredniego obiektu, zaprojektowano wzmocnienie podłoża w technologii kolumn przemieszczeniowych CMC.

Warunki gruntowe

Na podstawie analizy wykonanych badań terenowych i laboratoryjnych stwierdzono, że rozpatrywany teren charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowo – wodnymi. Poniżej warstwy humusu do głębokości ok 3,6m - 5,5m występują gliny zwałowe plastyczne oraz twardoplastyczne. Poniżej, do głębokości ok 16m - 16,5m p.p.t. zalegają gliny o konsystencji od twardoplastycznej po zwartą. Obie warstwy glin rozdzielona niewielką warstwa piasku drobnego.

Rozwiązania projektowe

Menard Polska Sp. z o.o. wykonała łącznie 114 szt. kolumn betonowych CMC. Średnia długość kolumny wynosiła ok. 5m. Rozwiązanie projektowe spełnia warunki stanów granicznych oraz pozwala na bezpieczne posadowienie konstrukcji obiektów.

Wzmocnienie podłoża pod halę produkcyjną płyt warstwowych „Pruszyński” w Sokołowie, ul. Sokołowskiej 32b

Opis projektu

Na zlecenie Generalnego Wykonawcy – firmy Trasko Inwest Sp. z o.o. wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych MSC pod dwanaście stóp projektowanej hali produkcyjnej płyt warstwowych „Pruszyński” wraz z magazynem w Sokołowie przy ul. Sokołowskiej.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie siedmiu otworów badawczych wykonanych do głębokości 4,0 m p.p.t. Od powierzchni zalegają piaski drobne i pylaste, poniżej pisaki średnie. W środkowej części hali nawiercono grunty organiczne w sekwencji: piaski drobne z organiką, torfy, pyły (zastoiskowe); poniżej piaski drobne (lokalnie w stanie luźnym). Stwierdzono występowanie swobodnego zwierciadła wód gruntowych na głębokości 1,7 ÷ 1,8 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Po analizie obciążeń, projektowanej konstrukcji oraz warunków gruntowo-wodnych zaprojektowano wzmocnienie w technologii betonowych kolumn przemieszczeniowych MSC o średnicy 320 mm, o długości 4,0 ÷ 5,0 m.
Firma Menard Polska w ramach realizacji inwestycji wykonała 48 sztuk betonowych kolumn przemieszczeniowych MSC.

Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z usługami i garażem podziemnym przy ul. Pełczyńskiego w Warszawie. Budynek CD

Opis projektu

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny wchodzi w skład projektowanego zespołu budynków mieszkalnych z usługami i garażami, przy ul. Pełczyńskiego w Warszawie, dzielnica Bemowo. Obiekt składa się z części nadziemnej posiadającej od 4 do 8 kondygnacji oraz jednokondygnacyjnego podziemia przeznaczonego na garaż. Zaprojektowano konstrukcję mieszaną, ścienno – słupową z belkami krawędziowymi. Płyta fundamentowa przewidziana o grubości od 40 do 70 cm z lokalnymi pogrubieniami.

Warunki gruntowe

Pod projektowanym obiektem zalegają słabonośne grunty niespoiste z przewarstwieniami gruntów spoistych barwy szarej. Utwory te zalegają do głębokości 2,0 – 6,5 m. Piaski generalnie wykształcone są jako drobne ale i pylaste.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała wzmocnienie podłoża kolumnami DSM w sekcji A i E projektowanego budynku. Wykonano łącznie 99 szt. kolumn DSM o łącznej długości około 589 metrów bieżących.

Budowa Mostu przez rzekę Liwę w Podzamczu

Opis projektu

Na zlecenie Roka Budownictwo Sp. z o.o., wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn betonowych CFA, pod odbudowywany most przez rzekę Liwę w miejscowości Podzamcze.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego wykazały zaleganie słabonośnych gruntów do głębokości ok 6-7m, poniżej znajdowały się piaski drobne, średnie oraz grube w stanie zagęszczonym.

Rozwiązania projektowe

Po analizie obciążeń przyjęto rozwiązanie posadowienia przyczółków mostowych na kolumnach CFA.
Firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała 22 szt. kolumn CMC łącznej długości 199 mb.

„Osiedle MODERNA” Budynki mieszkalne wielorodzinne etap I. Budynki A, B i C

Opis projektu

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii betonowych kolumn pod fundamentami na budowie zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Malborskiej róg Głębockiej w Warszawie - Etap I.

Warunki gruntowe

Uwzględniając genezę i rodzaj gruntów wydzielono sześć warstw geotechnicznych:
Warstwa I – obejmuje grunty nasypowe występujące do głębokości 3.20m ppt. Warstwa II – obejmuje grunty organiczne – torfy i namuły. Warstwa III – obejmuje zastoiskowe pyły, pyły piaszczyste, gliny i gliny pylaste, plastyczne i twardoplastyczne. Warstwa IV – obejmuje piaski drobne i pylaste, luźne i średnio zagęszczone Warstwa V – obejmuje piaski średnie i grube, luźne i średnio zagęszczone i zagęszczone Warstwa VI – obejmuje pospółki i żwiry, średnio zagęszczone i zagęszczone.

Rozwiązania projektowe

Na podstawie rozpoznanych warunków gruntowych zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego, w technologii kolumn betonowych o średnicy 360 mm. Firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała łącznie 762 szt. kolumn betonowych o łącznej długości ok. 3650 mb.

Wzmocnienie podłoża pod Budowę drogi łączącej ulicę Sucharskiego z drogą krajową nr 6 – „Węzeł Działki” w Wejherowie

Opis projektu

Na zlecenie Gminy Miasta Wejherowo wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego na potrzeby posadowienia układu drogowego ulicy łączącej drogę krajową nr 6 z ulicą Sucharskiego i Sobieskiego w miejscowości Wejherowo. Z uwagi na warunki gruntowe, niespełniające kryterium nośności wymaganego do posadowienia nasypu drogowego, zaprojektowano wzmocnienie podłoża w technologii kolumn MSC.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe projektowanej inwestycji nie pozwoliły na bezpośrednie posadowienie obiektu. Na podstawie analizy wykonanych badań terenowych i laboratoryjnych poniżej powierzchni terenu stwierdzono występowanie nasypu niekontrolowanego. Bezpośrednio poniżej znajduje się warstw piasków drobnych oraz torfu. Grunt nośny w postaci piasku drobnego zalega jako najniższa warstwa na głębokości ok 4,2 m p.p.t. Zwierciadło wody ustabilizowało się na poziomie 2,6 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Menard Polska Sp. z o.o. wykonała kolumn MSC, o średnicy 0,32m zbrojonych kształtownikami stalowymi. Zaprojektowano strefę przejściową z wyminą gruntu – 2 rzędy kolumny w rozstawie 2,4m x 2,0m, o mniejszej długości. Zastosowana metoda wzmocnienia spełnia warunki stanów granicznych oraz pozwala na bezpieczne posadowienie nasypu drogowego.

Budowa mostu przez rzekę Nogat w Malborku wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 22 i 55”

Opis projektu

Projekt podzielony był na dwa etapy. Pierwszy etap zakładał wzmocnienie nasypu drogowego co wiązało się z wykonaniem palisady na dojeździe do mostu wraz z wykonaniem obudowy berlińskiej w miejscu trasy kolizji z linią palisady oraz wzmocnienie podłoża w technologii inkluzji o umiarkowanej sztywności na odcinku dróg dojazdowych DK22 i DK55.

Warunki gruntowe

Teren inwestycji pod względem morfologicznym zlokalizowany jest w fragmencie Delty Wisły. W badanym podłożu stwierdzono zaleganie utworów deltowych wykształconych w postaci piasków drobnych oraz zalegających na nich gruntów organicznych tj, namułów i torfów. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne charakterystyczne są dla Żuław. Dla całego odcinka podlegającego wzmocnieniu podłoża głębokości zalegania gruntów organicznych namułów czy torfów występuje na głębokości od 4 do 9m p.p.t. Pod tymi warstwami występują piaski drobne i piaski średnie stanowiące warstwy nośne podłoża. Dla całego odcinka poziom występowania wód gruntowych jest bardzo płytki, uwarunkowane jest to bliskim sąsiedztwem rzeki Nogat.

Rozwiązania projektowe

Pierwszym etapem było wykonanie palisady na odcinku nasypu przed obiektem mostowy. Kolumny palisady wykonane w technologii kolumn wierconych CFA średnicy fi 600mm i głębokości do 16m zbrojone na całej długości koszami stalowymi, w miejscu wykonania obudowy berlińskiej zbrojenie kształtownikami HEB 160. Całość nasypu została wzmocniona poprzez sprężenie ściągami stalowymi poprzez wykonanie przewiertów sterowanych w poprzek nasypu na całej długości wykonanej palisady. Tego typu zabieg umożliwił odsłonięcie zewnętrznej strony palisady na głębokości 8m co pozwoliło na wykonanie wymiany gruntu na jej wysokości. Bezpośredni dojazd stanowiący drogi krajowe nr 22 i 55 zostały wzmocnione za pomocą Inkluzji o umiarkowanej sztywności zakończonych głowicami żwirowymi o średnicy 600mm i głębokości 60cm. Na warstwie transmisyjnej którą stanowiły częściowo głowice żwirowe inkluzji zaprojektowano dodatkowe wzmocnienie w postaci siatek stalowych ocynkowanych. Bezpośrednio nad siatkami znajdowały się warstwy konstrukcyjne drogi.

Wzmocnienie podłoża pod Farmę Wiatrową Białczyn

Opis projektu

Na zlecenie firmy „BIASA” Sp. z o.o. wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego na potrzeby posadowienia farmy wiatrowej Białczyn, gmina Pieniężno, powiat braniewski. Wzmocnienie zaprojektowano pod turbinami T1, T2 oraz T3. Z uwagi na warunki gruntowe, niespełniające kryterium nośności wymaganego do posadowienia bezpośredniego obiektu, zaprojektowano wzmocnienie podłoża w technologii kolumn CMC.

Warunki gruntowe

Na podstawie analizy wykonanych badań terenowych i laboratoryjnych stwierdzono, że rozpatrywany teren charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowo – wodnymi. W górnych warstwach zalegają grunty drobnoziarniste, natomiast poniżej znajdują się gliny spoiste plastyczne oraz twardoplastyczne.

Rozwiązania projektowe

Menard Polska Sp. z o.o. wykonała łącznie 180 szt. kolumn betonowych CMC. Średnia długość kolumny wynosiła ok. 9,5-15m. Rozwiązanie projektowe spełnia warunki stanów granicznych oraz pozwala na bezpieczne posadowienie konstrukcji obiektów.

Budowa Media Expert Szczecinek

Opis projektu

Na zlecenie Inenergia Sp. z o.o. Sp. K., wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn betonowych CMC, pod nowo budowany obiekt Handlowy Media Expert w Szczecinku.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego wykazały zaleganie słabonośnych gruntów do głębokości ok 5m, poniżej znajdowały się piaski drobne oraz gliny w stanie plastycznym.

Rozwiązania projektowe

Po analizie obciążeń przyjęto rozwiązanie posadowienia słupów na stopach posadowionych na kolumnach CMC. Posadzka na oczepach posadowionych na 2 kolumnach CMC.
Firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała 322 szt. kolumn CMC łącznej długości 2 412 mb.

Budowa rzeźby na linie dla Teatru Lalek „ARLEKIN” w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 5

Opis projektu

Na zlecenie Generalnego Wykonawcy – Mikor Inżyniering Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pożaryskiego
w Warszawie wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii zbrojonych pali CFA o średnicy 400 mm pod posadowienie słupa stalowego w ramach zadania: „Budowa rzeźby na linie dla Teatru Lalek ARLKIN” w Łodzi przy ul. Wólczańskiej.

Warunki gruntowe

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono do głębokości 7,0 m p.pt. gliny zwałowe oraz osady wodnolodowcowe z okresu stadiału Warty zlodowacenia środkowopolskiego. Przypowierzchniową część podłoża gruntowego stanowią wspołcześnie wytworzone grunty antropogeniczne. W trakcie wykonywania prac wiertniczych, na rozpatrywanym terenie badań stwierdzono występowanie wody gruntowej jedynie w postaci sączeń, związanych z piaszczystymi przerostami w obrębie kompleksu glin zwałowych, na głębokości 3,9 m i 5,2 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Pod projektowanym słupem stalowym zaprojektowano fundament żelbetowy na zbrojonych kolumnach CFA o średnicy 400 cm. W trakcie realizacji zadania firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała 4 pale CFA o średniej długości 10,1 mb, wykonując kompleksowo fundament żelbetowy o gabarytach: szerokość 3,0 m, długość 2,5 m, wysokość 1,5 m.

Wzmocnienie podłoża pod Elektrownię Wiatrową VESTAS V80

Opis projektu

Na zlecenie firmy Mega S.A., wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego na potrzeby posadowienia projektowanej Elektrowni Wiatrowej VESTAS V80, obręb Kruszynki gmina Brodnica. Z uwagi na warunki gruntowe, niespełniające kryterium nośności wymaganego do posadowienia bezpośredniego obiektu, zaprojektowano wzmocnienie podłoża w technologii kolumn CMC.

Warunki gruntowe

Na podstawie analizy wykonanych badań terenowych i laboratoryjnych poniżej powierzchni terenu stwierdzono występowanie glin piaszczystych. Bezpośrednio poniżej tych warstw znajdują się warstwy piasków średnich i drobnych. Grunt nośny stanowią tutaj piaski. Zwierciadło wody ustabilizowało się na poziomie 2,2 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Menard Polska Sp. z o.o. wykonała łącznie 154 szt. kolumn przemieszczeniowych CMC, których średnia długość wynosiła ok. 5-6 m. Łączna długość kolumn wyniosła około 850 mb. Założenia projektowe zostały potwierdzone w trakcie wykonywania robót dzięki odczytom kontrolnym parametrów w maszynie oraz przeprowadzonym z sukcesem próbnym obciążeniem kolumn.

Wzmocnienie podłoża pod budynek rozbudowy Ośrodka Kształcenia w Giżycku

Opis projektu

Realizacja projektowa polegała na rozbudowie istniejącego budynku dydaktycznego Ośrodka Kształcenia Zawodowego. Obiekt zaprojektowano jako trzy kondygnacyjny, niepodpiwniczony, połączony z istniejącym budynkiem dydaktycznego Ośrodka Kształcenia Zawodowego poprzez łącznik komunikacyjny. Z uwagi na skomplikowane warunki gruntowe występujące w obszarze posadowienia, zaprojektowano wykonanie wzmocnienia podłoża w technologii kolumn CMC.

Warunki gruntowe

Na podstawie analizy wykonanych badań terenowych i laboratoryjnych stwierdzono, że rozpatrywany teren charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowo – wodnymi. Od powierzchni do głębokości około 2,5m występują nasypy niekontrolowane. Poniżej znajduje się warstwa namułów o miąższości 2 metrów. Grunt nośny stanowią tutaj piaski.

Rozwiązania projektowe

Menard Polska Sp. z o.o. wykonała łącznie 100 szt. kolumn betonowych CMC. Średnia długość kolumny wynosiła ok. 5-6m. Rozwiązanie projektowe spełnia warunki stanów granicznych oraz pozwala na bezpieczne posadowienie konstrukcji obiektu.

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Owczarni przy ul. Lawendowej

Opis projektu

Przedmiotem budowy był budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem posadowiony na ławach fundamentowych.

Warunki gruntowe

Pierwszą warstwę pod powierzchnią terenu stanowią nasypy niekontrolowane o miąższości 1.0 - 2.5m. Poniżej występują wilgotne lub mokre torfy lokalnie na pograniczu namułów gliniastych, które występują do głębokości 5.3 – 6.4 m p.p.t. lub nawodnione piaski drobne i piaski humusowe, które zalegają do głębokości 2.0 - 3.3m p.p.t. Głębiej występują wilgotne lub mokre, szare gytie wapienne (mineralne wysokowęglanowe), które zmierzono do głębokości 6.7 – 8.4 m poniżej powierzchni terenu. Poniżej zalegają piaski średnie
i drobne do głębokości min. 10.0m p.p.t. Na obszarze badań występuje swobodne zwierciadło wody gruntowej na głębokości 0.20 – 0.50 m poniżej powierzchni terenu.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska zrealizowała pod ławami fundamentowymi kolumny betonowe w technologii przemieszczeniowej CMC w ilości 69 szt o łącznej długości 553 mb

Budynek handlowo – usługowy Kaufland. Kościerzyna ul. Klasztorna

Opis projektu

Na zlecenie Zakładu Budowlano-Remontowego „BUDREM” Sp. z o.o. Sp.k., wykonano wzmocnienie podłoża w postaci kolumn betonowych CMC pod fundamenty budynku handlowo-usługowego z infrastrukturą towarzyszącą w Kościerzynie przy ul. Klasztornej.

Warunki gruntowe

Podłoże zbudowane jest z gruntów rodzimych organicznych i próchnicznych wykształconych jako torfy i namuły, piaski próchniczne oraz mułki próchniczne. Ponadto występują grunty rodzime mineralne niespoiste z licznymi wtrąceniami części organicznych. Poziom wód gruntowych może występować na powierzchni istniejącego terenu. Teren może być okresowo podtapiany.

Rozwiązania projektowe

W celu zapewnienia dopuszczalnych wartości osiadań, spełnienie I stanu granicznego nośności i II stanu granicznego użytkowania konstrukcji zdecydowano się na zastosowanie technologii betonowych kolumn przemieszczeniowych CMC pod fundamenty oraz posadzkę obiektu. Firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała wzmocnienie w ilości 743 szt. kolumn betonowych CMC.

Obejście miasta Nakło nad Notecią – Rondo Poznańskie

Opis projektu

Na zlecenie EUROVIA POLSKA S.A., wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn betonowych MSC, pod nowo budowane rondo w Nakle nad Notecią przy ul. Poznańskiej.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego wykazały zaleganie gruntów słabonośnych do głębokości od 3,5 do 4,5 m.

Rozwiązania projektowe

Po analizie obciążeń przyjęto rozwiązanie posadowienia nasypu drogowego w technologii kolumn MSC.
Firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała wzmocnienie podłoża na powierzchni 2 651m2.

Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z siecią dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych

Opis projektu

Na zlecenie SKANSKA S.A., wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn betonowych CMC, pod nowo budowaną drogę łączącą port morski w Darłowie z drogami wojewódzkimi
i krajowymi.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego wykazały zaleganie słabonośnych gruntów oraz starego składowiska odpadów do głębokości ok 5m, poniżej znajdowały się gliny w stanie plastycznym oraz twardo plastycznym, przewarstwione średnio zagęszczonymi piaskami.

Rozwiązania projektowe

Po analizie obciążeń przyjęto rozwiązanie posadowienia nasypu drogowego w technologii kolumn CMC. Przykryte materacem geosyntetycznym.
Firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała 1 046 szt. kolumn CFA łącznej długości 7 440 mb.

Wzmocnienie podłoża gruntowego dla Budowy Zakładu Termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Opis projektu

W ramach projektu „Budowy Zakładu Termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii przemieszczeniowych kolumn CMC, jako posadowienie pośrednie dla obiektów technicznych. Planowana inwestycja zapewni termiczne przekształcenie odpadów komunalnych wraz z odzyskiem w postaci energii elektrycznej i cieplnej.

Warunki gruntowe

Na podstawie przeprowadzonych badań geologiczno – inżynierskich stwierdzono występowanie złożonych warunków gruntowych. Bezpośrednio pod powierzchnią terenu występują nasypy niekontrolowane o miąższościach dochodzących do ok. 8 m. Pod warstwą nasypów, występują grunty organiczne o znacznej miąższości, reprezentowane przez namuły, torfy oraz gytie. Zwierciadło wód gruntowych pierwszej warstwy wodonośnej występuje jako swobodne na głębokości ok. 4 m p.p.t. Grunty nośne wykształcone w postaci utworów niespoistych są pochodzenia rzecznego i wodnolodowcowego. Są to piaski drobne oraz średnie.

Rozwiązania projektowe

Po przeanalizowaniu obciążeń oraz warunków gruntowych przyjęto rozwiązanie posadowienia pośredniego na zbrojonych oraz niezbrojonych kolumna CMC o średnicy od 360mm do 400mm. Rozwiązanie projektowe spełnia warunki stanów granicznych oraz pozwala na bezpieczne posadowienie fundamentów urządzeń.

Miejsce kontroli pojazdów ciężarowych – Trasa Sucharskiego Gdańsk

Opis projektu

Na zlecenie POLEKO BUDOWNICTWO Sp. z o.o., wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn betonowych CFA, pod nowo budowany punkt kontroli pojazdów ciężarowych przy ulicy Majora Sucharskiego w Gdańsku.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego wykazały zaleganie gruntów słabonośnych na głębokości od 10 do 14m.

Rozwiązania projektowe

Po analizie obciążeń przyjęto rozwiązanie posadowienia nasypu drogowego w technologii kolumn CFA.
Firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała 249szt. kolumn CFA łącznej długości 2 450 mb.

Pomorskie Centrum Logistyczne, etap II ul. Kontenerowa 21 w Gdańsku

Opis projektu

Na zlecenie BREMER Sp. z o.o., wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii Konsolidacji Dynamicznej DC pod halę magazynową Pomorskiego Centrum Logistycznego.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe określono na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego. Obszar charakteryzuje się budową geologiczną typową dla Żuław Wiślanych. Zbudowany jest z piasków różnej granulacji z przewarstwieniami osadów organicznych. Grunty organiczne występują pod warstwą piasków i nasypów o miąższości od około 8,5 do 16,0 m. Nasypy piaszczyste w stanie luźnym występują miejscami, po starych wyrobiskach bursztynów.

Rozwiązania projektowe

Ze względu na warunki gruntowo – wodne Menard Polska Sp. z o.o. zdecydowała się na zastosowanie Konsolidacji Dynamicznej DC. Technologia ta pozwoliła na zagęszczenie wgłębne przypowierzchniowej warstwy piasków w stanie luźnym i średnio zagęszczonym. Umożliwiło to bezpośrednie posadowienie fundamentów hali oraz bezpieczne wykonanie konstrukcji drogowych na obszarze inwestycji.
Powierzchnia wzmocnienia wyniosła ok. 86.450 m2.

Budowa Farmy Wiatrowej Maków I i II

Opis projektu

Projekt polegał na zaprojektowaniu i wykonaniu wzmocnienia podłoża gruntowego pod 6 fundamentów elektrowni wiatrowych. Występujące w gruncie przewarstwienia ze słabonośnych warstw wymagają wzmocnienia specjalistycznego, do tego celu zastosowano technologię kolumn betonowych CMC.

Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych badań polowych stwierdzono występowanie w podłożu holoceńskich i plejstoceńskich. Holoceńskie grunty organiczne przekształcone rolniczo z domieszkami piaszczysto-próchniczymi. Plejstoceńskie osady morenowe w większości gliny piaszczyste i pylaste są dominującym gruntem w danym terenie.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża gruntowego metodą kolumn betonowych. Na obszarze wzmacnianym wykonano łącznie 410 kolumn CMC o długości od 4,0 do 10,0 m i długości całkowitej 2215,60 mb.

Budowa budynku jednorodzinnego przy ul. Lawendowej w m. Owczarnia

Opis projektu

Na zlecenie Generalnego Wykonawcy – firmy Eurodomy, wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii przemieszczeniowych kolumn CMC jako posadowienie pośrednie konstrukcji planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Owczarnia k. Warszawy, przy ul. Lawendowej.

Warunki gruntowe

W celu rozpoznania warunków gruntowych wykonano 3 otwory badawcze o głębokości 6,0 m. Przypowierzchniową warstwę o miąższości 0,2 m stanowi gleba. Poniżej zalegają piaski drobne o miąższości 1,0 – 1,4 m, pod nimi znajdują się grunty organiczne – torfy miąższości od 2,6 do 3,0 m. Poniżej stwierdzono pyły piaszczyste i piaski drobne. Piaski drobne są średnio zagęszczone o ID = 0,5. Pyły piaszczyste występują w stanie twardoplastycznym o IL = 0,25. Pyły zalegające pod torfami są w stanie plastycznym o IL = 0,35. W trakcie wykonywania wierceń stwierdzono swobodny poziom wód gruntowych na głębokości 1,1 – 1,3 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Po analizie obciążeń oraz warunków gruntowych przyjęto rozwiązanie posadowienia konstrukcji, polegające na wzmocnieniu podłoża gruntowego w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych CMC o średnicy 320 mm. Ze względów ekonomicznych oraz trudności wykonania okazało się ono najkorzystniejsze. Projektant wzmocnienia Menard Polska Sp. z o.o. założył 35 szt. betonowych kolumn CMC, które wykonano pod konstrukcją fundamentu budynku jednorodzinnego. Łączna długość wykonanych kolumn CMC wyniosła około 245 mb.

Budynek Handlowo-Usługowego GALERIA WARMIŃSKA w Olsztynie

Opis projektu

GALERIA WARMIŃSKA, zlokalizowana na skrzyżowaniu ulicy Tuwima i Sikorskiego będzie największym obiektem pełniącym funkcje handlowe, usługowe i rozrywkowe w Olsztynie . Na zlecenie Generalnego Wykonawcy – MGC Inwest Sp. z o.o. Menard Polska wykonał wzmocnienie podłoża w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych typu: CMC, MSC, jako posadowienie pośrednie konstrukcji planowanego budynku, fundamenty żelbetowe oraz płytę posadzkową.

Warunki gruntowe

Na obszarze objętym budową budynku Galerii Warmińskiej, stwierdzono występowanie holoceńskich gruntów nasypowych, gleby, gruntów organicznych i osadów deluwialno-aluwialnych zalegających na plejstoceńskich osadach zastoiskowych, gruntach morenowych i osadach wolnolodowcowych. Stwierdzono trzy poziomy wodonośne charakteryzujące się zwierciadłem wody: swobodnym lub lekko napiętym stabilizującym się na głębokościach 0,9 – 3,3 m, 3,0 – 10,2 m, oraz 4,0 – 7,5 m.

Rozwiązania projektowe

Po analizie obciążeń przyjęto rozwiązanie posadowienia budynku Galerii Warmińskiej, polegające na wzmocnieniu podłoża gruntowego w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych CMC/MSC, na którym wykonano fundamenty żelbetowe w postaci stóp, ław i płyt fundamentowych. Menard Polska Sp. z o.o. wykonał łącznie ok. 26 tys. mb betonowych kolumn CMC, 30,5 tys. mb kolumn MSC, oraz ok. 10,9 tys. mb kolumn podposadzkowych typu Compaction Grouting (ISR). Ponadto wykonano ok. 370 szt. stóp fundamentowych, oraz płytę posadzkową na poziomie „0” budynku handlowo-usługowego na powierzchni ok. 23,5 tys. m2. W celu umożliwienia prowadzenia robót, związanych z wykonaniem wzmocnienia podłoża wykonano również stabilizację podłoża gruntowego wapnem i cementem na powierzchni ok. 25 tys. m2.

Budowa drogi dojazdowej DD04 w km od 1+550 do 1+740 wchodzącej w zakres projektu budowy drogi krajowej S-8 węzeł Rawa Mazowiecka – Granice województwa Łódzkiego

Opis projektu

Droga dojazdowa DD 04 w km 1+550 – 1+740 wchodzi w zakres projektu budowy Drogi Krajowej S-8, odcinek węzeł Rawa Mazowiecka – Granica Województwa Łódzkiego od km 386+000 do km 408+805. Na wyżej wymienionym odcinku zlokalizowano występowanie gruntów nienośnych. W celu spełnienia warunków nośności i osiadań przy obciążeniu podłoża nasypem drogowym oraz założonym obciążeniom użytkowym pojazdami samochodowymi, koniecznym było zaprojektowanie wzmocnienia podłoża gruntowego. Zastosowano metodę kolumn betonowych CMC jako technologię poprawiającą stateczność całej konstrukcji.

Warunki gruntowe

W podłożu projektowanej inwestycji zalegają osady czwartorzędowe (plejsctoceńskie) związane ze zlodowaceniem środkowopolskim Warty i częściowo holoceńskie. Powierzchniową warstwę gruntów o miąższościach 0,2÷1,0m tworzą nasypy niebudowlane z domieszką części organicznych. Pod nasypami występuje warstwa pyłu piaszczystego w stanie plastycznym o miąższości 4,0m w stanie średniozagęszczonym lub warstwa namułów o miąższości od 4,2m do 4,8m w stanie twardoplastycznym przewarstwionych piaskiem średnim w stanie średniozagęszczonym. Pod namułami występuje warstwa piasku średniego w stanie średniozagęszczonym, która stanowi grunt nośny.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała 614 szt. kolumn betonowych w technologii CMC o długościach do 5,0m. Wzmocnienie podłoża w technologii CMC pozwoliło na ograniczenie osiadań oraz bezpieczne posadowienie konstrukcji nasypu drogowego.

Budowa Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego w Warszawie przy alei Bohaterów Września

Opis projektu

Zaprojektowany budynek mieszkalny wielorodzinny przy alei Bohaterów Września w Warszawie, to budynek wielorodzinny o wysokości czterech i siedmiu kondygnacji naziemnych oraz dwóch podziemnych garaży. Ze względu na niekorzystne warunki gruntowe, zaprojektowano posadowienie wyżej wymienionego obiektu na płycie fundamentowej wzmocnionej miejscowo kolumnami betonowymi CMC.

Warunki gruntowe

Szczegółowego rozpoznania geologicznego dla terenu planowanej inwestycji dokonano za pomocą wykonanych wierceń, stwierdzając występowanie utworów piaszczystych, pylastych, organicznych oraz gliniastych. W podłożu występuje jeden poziom wodonośny - związany z piaskami drobnymi i pylastymi, lokalnie piaskami średnimi, zasobny w wodę i zasilany bocznie.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała wzmocnienie podłoża pod płytą fundamentową w technologii kolumn betonowych CMC. Wykonano łącznie 392 kolumny CMC o długościach do 20m. Obszar wzmocnienia to około 9100 m2. Nośność kolumn badano za pomocą próbnych obciążeń, które potwierdziły prawidłowo wykonane prace.

Budowa parkingu buforowego przy drogowym przejściu granicznym w Dorohusku

Opis projektu

Budowa parkingu buforowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą to projekt zlokalizowany przy istniejącym i funkcjonującym Drogowym Przejściu Granicznym w Dorohusku na granicy polsko- ukraińskiej, w ciągu drogi krajowej nr 12 — A255. Budowa ta jest kolejnym projektem który wymagał wzmocnienia podłoża gruntowego z uwagi na występowanie w podłożu gruntów nienośnych. W celu wykonania tego wzmocnienia zastosowano technologię kolumn CMC pod nasypami oraz konstrukcjami oporowymi z gabionów tej inwestycji.

Warunki gruntowe

Podłoże gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji można podzielić na trzy strefy. Pierwszą z nich jest strefa przypowierzchniowa, w której występują nasypy niebudowlane zaklasyfikowane do gruntów nienośnych. Głębiej zalega strefa gruntów spoistych, w której występują pyły piaszczyste, gliny piaszczyste oraz gliny pylaste w stanie od twardoplastycznego do miękkoplastycznego. Lokalnie w tej strefie występują soczewki piasków pylastych średnio zagęszczonych. Trzecią strefą, pod strefą gruntów spoistych, jest strefa gruntów niespoistych: piaski średnie, średnio zagęszczone.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard Polska wykonała wzmocnienie podłoża w technologii kolumn CMC. Wykonano łącznie 3 332 szt. kolumn CMC o długościach do 8 m na nowierzchni około 17000 m2.

Budowa siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomiu

Opis projektu

Przeprowadzone badania geologiczne wskazały na konieczność wzmocnienia podłoża gruntowego pod budynkiem siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Radomiu. Trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony obiekt ze stropodachem został posadowiony bezpośrednio oraz pośrednio na wzmocnionym podłożu. Kluczowe przy takim rozwiązaniu jest zapewnienie odpowiednio małych osiadań różnicowych.

Warunki gruntowe

W podłożu budowlanym stwierdzono występowanie złożonych warunków gruntowych. Na podstawie wykonanych wierceń i badań wydzielono trzy serie geotechniczne, w których skład wchodzą: torfy i namuły piaszczyste; fluwialne piaski średnie, grube, żwiry i pospółki; fluwioglacjalne grunty pylaste. W czasie prac terenowych stwierdzono występowanie na płytkim poziomie, w warstwie utworów piaszczystych, swobodnego i lekko napiętego zwierciadła wody gruntowej.

Rozwiązania projektowe

Pod częścią budynku, gdzie występowały dostatecznie dobre warunki gruntowe, zastosowano posadowienie bezpośrednie. Stopy i ławy fundamentowe pozostałej części budowli zostały oparte na 184 szt. przemieszczeniowych kolumn betonowych CMC o długościach od 2,8 do 6,2m. Założenia projektowe zostały potwierdzone w trakcie wykonywania robót dzięki odczytom kontrolnym parametrów w maszynie oraz przeprowadzonym z sukcesem próbnym obciążeniem kolumny.

Budowa Galerii Handlowej DEKADA w Grójcu

Opis projektu

Niniejszy projekt obejmuje dwa rozwiązania wzmocnienia podłoża gruntowego, wykonane na zlecenie Generalnego Wykonawcy - ERBUD S.A. Pierwszym z nich jest zastosowanie technologii wymiany dynamicznej gruntu DR pod parkingiem wraz wewnętrznymi ciągami pieszojezdnymi. Drugim, technologia betonowych kolumn CMC pod konstrukcją dwóch budynków usługowo-handlowych o wysokości 1 do 2 kondygnacji nadziemnych bez podpiwniczenia o łącznej powierzchni ok. 5000 m2. Projekt realizowany był przy ul. Armii Krajowej w Grójcu.

Warunki gruntowe

W podłożu występują utwory czwartorzędowe - plejstoceńskie, przykryte warstwą humusu. Poniżej humusu, do głębokości ok. 1,5÷2,5 m p.p.t. występują grunty organiczne – namuły i torfy. Niżej, do ok. 3,0÷8,0 m p.p.t. zalegają aluwialne grunty niespoiste – głównie piaski średnie i grube oraz piaski drobne i lokalnie żwiry i pospółki. Poniżej warstwy piasków zalegają utwory zastoiskowe, głównie pyły i pyły piaszczyste. Głębiej zalegają morenowe gliny i piaski. Wodę gruntową nawiercono na głębokości od 0,1 do 0,4 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Wykorzystując dwa rozwiązania technologiczne, firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała 976 sztuk kolumn CMC o łącznej długości około 8 000mb oraz 419 sztuk kolumn wymiany dynamicznej DR na powierzchni około 9 150 m2.

Budowa Centrum Handlowo- Usługowego „Bronowice”, etap I – Kraków Bronowice pomiędzy ulicami Jasnogórską, Sosnowiecką i Stawową

Opis projektu

Pod projektowanym budynkiem centrum handlowo-usługowego z parkingami w Krakowie wystąpiły grunty spoiste o parametrach niewystarczających do posadowienia bezpośredniego budowli. Zaprojektowano wzmocnienie podłoża w technologii kolumn betonowych CMC. Prace prowadzono począwszy od wzmocnienia podłoża gruntowego pod stopami fundamentowymi kończąc na wzmocnieniu podłoża pod ławami fundamentowymi.

Warunki gruntowe

Po analizie warunków geologiczno - inżynierskich stwierdzić należy, że badany obszar odnosi się do terenu o złożonych warunkach gruntowych, a obiekt zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej. W podłożu, od 1,6 do 4,4m poniżej projektowanego górnego poziomu stóp fundamentowych, występują grunty w stanie plastycznym i miękkoplastycznym (piaski gliniaste, gliny, gliny pylaste, pyły piaszczyste i namuły gliniaste).

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała 5 500 szt. kolumn CMC średnicy 400mm o średniej długości 5,0m. Zaprojektowane wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn CMC, wykonane przez Menard Polska, gwarantuje spełnienie obu stanów granicznych.

Wzmocnienie podłoża trasy średnicowej etap II w Grudziądzu na odcinku od km 0+220 do km 0+350

Opis projektu

Warstwy gruntów organicznych występujących w strefie przypowierzchniowej nie stanowiły wystarczająco nośnego podłoża dla ciężkich maszyn budowlanych (nawet po wykonaniu platformy roboczej). Prognozowane osiadania przekraczały wartości dopuszczalne, co mogło wpływać na stateczność projektowanego nasypu. Na odcinku występowania gruntów słabych zaprojektowano wzmocnienie gruntu w postaci kolumn DC. pionowego VD i nasypu przeciążającego.

Warunki gruntowe

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono występowanie gruntów organicznych w postaci torfów i namułów w warstwie przypowierzchniowej do głębokości około 3m. Niżej zalegały piaski w stanie luźnym oraz średnio zagęszczonym. Zwierciadło wód gruntowych stabilizowało się na głębokości ok. 1,4 m poniżej poziomu platformy roboczej.

Rozwiązania projektowe

Wykonano ok. 3400 m2 kolumn DC, o głębokości wzmocnienia ok. 6,0 m. W związku z występującymi warunkami gruntowo-wodnymi dążono do całkowitej wymiany gruntów organicznych. Zastosowana metoda konsolidacji dynamicznej, spowodowała również dogęszczenie warstw gruntów niespoistych. Uzyskano wskaźnik zagęszczenia na poziomie Is>0,96. Wykorzystana technologia kolumn zagęszczania dynamicznego DC spowodowała lokalną poprawę warunków gruntowych, umożliwiając bezpieczne posadowienie obiektu.

Budowa Autostrady A-2 Stryków-Konotopa, na odcinku B od km 394+500 do km 411+465,8

Opis projektu

Na odcinku autostrady A2 Stryków-Konotopa zlokalizowano występowanie gruntów nienośnych, które uniemożliwiały bezpośrednie posadowienia konstrukcji nasypu drogowego. Prace mające na celu wzmocnienie podłoża gruntowego wykonano na odcinku w kilometrażu 403+910 do 404+100 z wykorzystaniem technologii drenażu pionowego VD i nasypu przeciążającego.

Warunki gruntowe

Obszar ten charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowymi. Grunty słabonośne określono jako holoceńskie namuły i mady rzeczne wykształcone w postaci pyłów i glin lokalnie piasków z zawartością części organicznych o miąższościach sięgających 8m. Poniżej zalegają gliny zwałowe zlodowacenia Warty wykształcone w postaci glin piaszczystych, piasków gliniastych z domieszką żwirów i otoczaków, lokalnie z przewarstwieniami piaszczystymi.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża pod nasyp drogowy wysokości 5 m, na powierzchni 10140 m2 wykonując ok. 4500 szt. drenów o długościach do 8,0m. W celu przyśpieszenia procesu konsolidacji zaprojektowano nasyp przeciążający o wysokości 2 m, który zalegał przez okres 12 tygodni, powodując uzyskanie stopnia konsolidacji powyżej 90%.

Wzmocnienie podłoża ścieżki rowerowej i pieszej przy zachodnim brzegu Jeziora Domowego Dużego w Szczytnie

Opis projektu

Zaprojektowany odcinek ścieżki rowerowej i pieszej o długości 139m położony jest wzdłuż części zachodniego brzegu Jeziora Domowego Dużego w północnej części miasta Szczytno. Rozpoznanie geologiczne wykazało na tym terenie słabe grunty organiczne do głębokości 6m. Konieczne zatem było zaprojektowanie wzmocnienia podłoża, które zarówno spełniało by kryteria ekonomiczne, jak i warunek dopuszczalnych osiadań użytkowych.

Warunki gruntowe

Przeprowadzona analiza warunków geologiczno - inżynierskich potwierdziła, że na badanym obszarze zalegają nienośne grunty organiczne: torfy, namuły oraz gytie, charakteryzujące się dużą ściśliwością i niskimi oporami na ścinanie. Słabe grunty organiczne zalegają do głębokości około 6m, poniżej zalegają grunty nośne: piaski średnie ze żwirami.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard zainstalowała 857 szt. drenów pionowych o średniej długości 6,5m. Wykonanie wzmocnienia w technologii drenów pionowych przyśpieszyło konsolidację i pozwoliło na bezpieczne wykonanie ścieżki pieszej i rowerowej.

Przebudowa drogi Krajowej DK 58 na odcinku Stare Kiełbonki – Zgon

Opis projektu

Modernizacja drogi krajowej DK58 na odcinku Stare Kiełbonki-Zgon wymagała wzmocnienia podłoża w celu zapewnienia odpowiedniej nośności oraz stateczności nasypów drogowych . Zadaniem Menard było wzmocnienie podłoża na 120-metrowym odcinku trasy przebiegającym przez stare zastoisko.

Warunki gruntowe

W rejonie prowadzonych prac, poniżej starego nasypu drogowego o miąższości ok. 3-4 m zalegały organiczne grunty w postaci torfu i namułów o zmiennej miąższości, dostosowanej do zasięgu zastoiska. Poniżej warstw gruntów organicznych (miąższość ok. 1-4m), zalegały nośne piaski w stanie zagęszczonym. Zwierciadło wód gruntowych stabilizowało się ok. 0,5 m poniżej platformy roboczej.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała ok. 5 tyś mb kolumn betonowo-żwirowych (BMC- średnica trzonu betonowego 400mm), które zostały zwieńczone materacem z dobrze zagęszczanych gruntów piaszczystych odseparowanych geosyntetykiem. Zaproponowane rozwiązanie pozwoliło w niedługim czasie wzmocnić podłoże pod dwoma pasami ruchu na odcinku 120 m i zmniejszyć do minimum osiadania nowo wykonanej konstrukcji drogi. Wzmocnienie podłoża na odcinku Stare Kiełbonki — Zgon w technologii kolumn BMC zapewniło odpowiednią nośność nasypów drogowych.

Budowa hali Międzynarodowych Targów Lubelskich

Opis projektu

Międzynarodowe Targi Lubelskie to projekt, który wykonano na zlecenie firmy Mirbud S.A. jako generalnego wykonawcy. Prace w zastosowanej technologii kolumn podatnych MSC, prowadzone były na obszarze projektowanych parkingów i dróg dojazdowych, rozmieszczonych w sąsiedztwie hali głównej. Prace w technologii kolumn betonowych CMC zaś, prowadzone były na obszarze projektowanej hali. Wykonano pale zbrojone pod fundamentami hali oraz kolumny betonowe pod jej posadzką. Prace prowadzone przez Menard Polska trwały od 03.09.2011 r. do 09.11.2011 r.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe pod planowaną inwestycją określono jako złożone. Rozpoznano występowanie gruntów antropogenicznych, organicznych, niezagęszczonych piasków średnich i pylastych z przewarstwieniami glin pylastych i pyłów. Miąższość warstw słabonośnych pod projektowanymi obiektami wahała się w przedziale
od 1,5 do 5,5 m p.p.t. Na danym terenie występowały dwa poziomy wód czwartorzędowych. Główny poziom wodonośny miał charakter napięty i występował na głębokości 1,5 - 3,4 m p.p.t. Stabilizował się na poziomie 0,50 - 1,55 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard zaproponowała technologię kolumn podatnych MSC ze względów ekonomicznych. Technologia kolumn CMC zaś, charakteryzuje się szybkim procesem realizacji oraz zapewnia dużą nośność współpracujących ze sobą kolumn z gruntem. W trakcie niespełna 2 miesięcy wykonano około 12.000 szt.

Budowa III i IV Etapu Obwodnicy Miasta Ełk. Trasa zasadnicza 3+875 – 4+215, łącznice obiektu WD5, dojazdy do obiektu MS01

Opis projektu

Posadowienie konstrukcji drogowej obwodnicy Ełku było skomplikowanym przedsięwzięciem. Przyczyną były grunty organiczne zalegające w podłożu. Menard opracował koncepcję wzmocnienia opartą na wykorzystaniu technologii betonowych kolumn CMC. Wzmocnienie podłoża gruntowego wykonano na kilku odcinkach trasy zasadniczej oraz dojazdach do obiektów mostowych.

Warunki gruntowe

Budowa geotechniczna podłoża była bardzo zróżnicowana. Na odcinkach wykonywanych w sąsiedztwie zbiorników wodnych pod warstwą piasków występowały bezpośrednio warstwy gruntów organicznych o zróżnicowanej miąższości (wilgotne, słabo rozłożone, bardzo ściśliwe torfy oraz wilgotne namuły w stanie plastycznym oraz miękkoplastycznym). Pod gruntami organicznymi zalegały nośne grunty piaszczyste w stanie zagęszczonym oraz twardoplastyczne gliny piaszczyste. Woda gruntowa o zwierciadle napiętym stabilizowała się na rzędnych od około -0.1 do około - 0.5 m p. p. t.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała ok. 50 tyś mb kolumn betonowych o średnicy 400mm z głowicą żwirową. Zastosowanie w/w rozwiązania pozwoliło spełnić warunki stanów granicznych nośności i użytkowalności na odcinkach trasy zasadniczej oraz dojazdach do obiektów mostowych.

Budowa Drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) – Syców etap II – Oleśnica (węzeł Cieśle) – Syców (węzeł Syców Wschód)

Opis projektu

Podłoże pod projektowaną Drogą Ekspresową S-8 charakteryzuje się skomplikowanymi warunkami gruntowymi, które uniemożliwiały bezpieczne posadowienie nasypów drogowych. Zadaniem Menard było zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia podłoża w technologii kolumn betowych CMC.

Warunki gruntowe

W rezultacie przeprowadzonej analizy warunków geologiczno - inżynierskich wykazano, że badany obszar charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowymi. W podłożu pod warstwą gleby do głębokości 2,0m występowały grunty niespoiste (piaski pylaste, drobne). Na głębokości od 2,0m do 9,0m występowały grunty organiczne reprezentowanie przez torfy, namuły gliniaste.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała 1248 szt. kolumn betonowych CMC o średnicy 400mm i długości od 8,0 do 10,0m. Dodatkowo kolumny obciążone mimośrodowo (skrajne rzędy) zostały zbrojone dwuteownikami IPE 120. Ze względu na warunek zachowania stateczność skarpy oraz ograniczenie odkształceń poziomych w podstawie nasypu wykonano warstwę przejściową zbrojoną siatkami

Budowa drogi ekspresowej S-17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski Zadanie nr 2 odcinek „Bogucin” – węzeł „Dąbrowica” wraz z węzłem

Opis projektu

Projekt dotyczył wzmocnienia słabego podłoża gruntowego na terenie budowanej Drogi Ekspresowej 5-17, odcinek węzeł „Bogucin" - węzeł „Dąbrowice". Z uwagi na konieczność zabezpieczenia budowli przed zagrożeniami związanymi z brakiem stateczności podłoża, zadecydowano o zastosowaniu technologii typu CMC, które zagwarantowały małe osiadania i odpowiednio wysokie współczynniki stateczności globalnej.

Warunki gruntowe

Zaleganie gruntów nośnych stwierdzono na głębokościach 13,0 - 21,0 m. Nad stropem nośnych warstw zalegają przewarstwienia pyłów, a w obrębie utworów rzecznych grunty organiczne (namuły w stanie plastycznym i miękkoplastycznym o zawartości części organicznych 17,6-40,7%), o miąższości od 0,90 do 9,80 m. Poziom wody gruntowej o charakterze napiętym, stabilizuje się na głębokości 0,60 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard zastosowała kolumny betonowe niezbrojone oraz zbrojone dwuteownikami w technologii CMC, mające na celu zagwarantowanie stateczności skarpy nasypu drogowego. Wykonano blisko 11,5 tys. szt. kolumn niezbrojonych i ponad 2,5 tys. szt. kolumn zbrojonych o łącznej długości ok. 211 tys. mb. Przeprowadzone pomyślnie obciążenia próbne, losowo wybranych kolumn, potwierdziły poprawność przyjętych rozwiązań projektowych oraz wysoką jakość wykonanych robót.

Budowa Zespołu Mieszkaniowego „Osiedle Saska ” przy ul. Bora-Komorowskiego w Warszawie – etap III

Opis projektu

Inwestycja „Osiedle Saska" etap III w Warszawie stanowi uzupełnienie do projektu - "Zespół Budynków Osiedle Saska". W skład etapu III wyżej wymienionej inwestycji wchodzą budynki E oraz H, które wymagają wzmocnienia podłoża gruntowego. W celu bezpiecznego posadowienia tych budynków, zastosowano metodę wzmocnienia gruntu wykorzystującą technologię kolumn betonowych MSC.

Warunki gruntowe

Na omawianym terenie pod humusem lub gruntami nasypowymi zbudowanymi głównie z glin pylastych przemieszanych z piaskami średnimi, grubymi oraz z gruzem, występują mady o miąższości warstwy do 2.0 metrów i powyżej. Na badanym obszarze należy spodziewać się jednego poziomu wody gruntowej. Jej zwierciadło związane jest z morfologią i stanem wody w Wiśle. Woda gruntowa występuje przeważnie na głębokości 2.0 + 3.0 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała wzmocnienie podłoża pod budynkami E i H, wykonując 2289 szt. kolumn betonowych MSC o długości do 4m. Nośność kolumn badano za pomocą próbnych obciążeń, które potwierdziły prawidłowo wykonane prace.

Budowa centrum handlu hurtowego Selgros Cash&Carry – ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Gliwicach

Opis projektu

Podłoże pod projektowanymi fundamentami oraz posadzkami hali centrum handlu hurtowego w Gliwicach charakteryzowało się skomplikowanymi i złożonymi warunkami gruntowymi. Przedmiotem projektu było wzmocnienie podłoża pod budynkiem w celu uzyskania korzystnych warunków posadowienia. Zaprojektowano wzmocnienia w technologii kolumn betonowych CMC oraz kolumn żwirowych SC.

Warunki gruntowe

W wyniku analizy warunków geologiczno - inżynierskich stwierdzono, że badany obszar charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowymi. Podłoże gruntowe budowały nasypy niebudowlane, często podścielone słabonośnymi plastycznymi oraz miękkoplastycznymi glinami.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała 622 szt. kolumn CMC o średnicy 420mm i długości od 7,0 do 10,0m pod fundamentami hali oraz 1448 kolumn żwirowych o średnicy 650-800mm i długości od 3,0 do 7,0m pod posadzkami. Wykonanie wzmocnienia w technologii kolumn CMC oraz kolumn żwirowych pozwoliło na ograniczenie osiadań fundamentów oraz bezpieczną pracę konstrukcji.

Zaprojektowanie i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo – Białystok” w km 637+600 do 637+740

Opis projektu

Budowa nasypu drogowego była jednym z etapów rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Jeżewo - Białystok w km 637+600 do 637+740. Z uwagi na złożone warunki gruntowe w podłożu, konieczne było wykonanie wzmocnień. Zaprojektowano kolumny betonowe zwieńczone głowicą żwirową z oczepem z kruszywa zbrojonego geosyntetykami.

Warunki gruntowe

W wyniku przeprowadzonej analizy warunków geologiczno - inżynierskich wykazano, że badany obszar charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowymi. W podłożu występują paski drobne o miąższości maksymalnej 1,7m, grunty organiczne w postaci mocno skonsolidowanych torfów oraz plastycznych i twardoplastycznych gytii o miąższości dochodzącej do 1 2m. Zwierciadło wód gruntowych jest zmienne, stabilizuje się w przedziale głębokości od 0,2 do 1,0 m p.p.t.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała 909 szt. kolumn BMC w rozstawie 2,0m x 2,0m o średnicy 400mm i długości do 1 2,9m. Powierzchnia wzmocnienia wyniosła 3636 m2. Obciążenia na kolumnę, wynikające z ciężaru nasypu i obciążeń użytkowych wyniosło od 420 do 540kN. Wykonano dziesięć próbnych obciążeń kolumn, które wykazały osiadania od 2 do 10mm.

Budowa zespołu budynku usługowo-handlowego – ul. Kolista w Katowicach

Opis projektu

Posadowienie bezpośrednie pawilonu handlowego zlokalizowanego w Katowicach uniemożliwiały grunty słabonośne występujące w podłożu. W celu umożliwienia bezpośredniego posadowienia obiektu zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn żwirowych SC.

Warunki gruntowe

Przeprowadzona analiza warunków geologiczno - inżynierskich wykazała, że badany obszar charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowymi. W podłożu, od 4,0 do 6,0m poniżej projektowanego poziomu posadowienia, występowały grunty słabonośne.

Rozwiązania projektowe

Firma Menard wykonała 128 szt. kolumn żwirowych o średnicy 600-800 mm i długości od 6,0 do 7,0m. Wykonanie wzmocnienia w technologii kolumn żwirowych pozwoliło na ograniczenie osiadań różnicowych w obrębie fundamentów oraz bezpieczną pracę konstrukcji.

Skip to content