Download PDF

Opis projektu

Przedmiotem opracowania jest Projekt Technologiczny wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn betonowych CMC na potrzeby posadowienia hali magazynowej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym przy ul. Czerniakowskiej 106/124 w Warszawie.

Warunki gruntowe

Obszar objęty badaniami położony jest w Kotlinie Warszawskiej wykształconej pod wpływem procesów geomorfologicznych działających w czwartorzędzie. Osady budujące podłoże należą do tarasu zalewowego wyższego Wisły. Strefę przypowierzchniową badanego terenu budują osady antropogeniczne w formie nasypów gliniasto – piaszczysto - gruzowych. Bezpośrednio pod tą warstwą występują osady zastoiskowe reprezentowane przez grunty spoiste i sypkie. Pod warstwą osadów zastoiskowych nawiercono osady genezy rzecznej reprezentowane przez osady sypkie piaski średnie i grube. Warstwy tej nie przewiercono do głębokości 10 m.
Projektowany budynek zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.

Rozwiązania projektowe

Na podstawie rozpoznanych warunków gruntowych zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego, w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych o średnicy 270 mm zbrojonych kształtownikiem IPE 100. Firma Menard Polska Sp. z o.o. wykonała łącznie 91 szt. kolumn betonowych o łącznej długości ok. 598 mb.