Download PDF

Remediacja to poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się, tak aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, z uwzględnieniem obecnego i, o ile jest to możliwe, planowanego w przyszłości sposobu użytkowania terenu (art. 3 pkt. 31 b POŚ).

Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska to władający powierzchnią ziemi, na której występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, zobowiązany jest do tego, aby przeprowadzona została remediacja gleby, ziemi i wód gruntowych (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 – art. 101h).