Download PDF

Menard Polska przykłada szczególną wagę do troski o środowisko naturalne. Udoskonalamy nasze technologie, aby mogły służyć rekultywacji terenów zdegradowanych, poprawie warunków przyrodniczych oraz zwiększaniu bezpieczeństwa przyszłych pokoleń.

Główne źródła i rodzaje zanieczyszczeń to:

• metale ciężkie,
• ropa naftowa i produkty jej rafinacji (paliwa, oleje, smary, rozpuszczalniki),
• wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA,
• węglowodory chlorowane,
• fenole – pochodne benzenu,
• pestycydy.

Metody remediacji gruntów i wód gruntowych, w zależności od miejsca wykonywania oczyszczania, dzieli się na:

metoda oczyszczania remediacji In-Situ
In-situ

Metoda stosowana bezpośrednio na miejscu występowania zanieczyszczenia, bez konieczności wydobywania skażonego gruntu bądź wody.

On-site

Także ta metoda stosowana jest na terenie wystąpienia skażenia, jednak zanieczyszczony grunt, bądź woda musi zostać wydobyta na powierzchnię. Następnie oczyszczony grunt/woda wraca na miejsce.

Ex-situ

W tym przypadku urobek przed rekultywacją jest wydobywany i transportowany poza teren występowania zanieczyszczenia.

Remediacja terenów poprzemysłowych

Rewitalizacja dawnych terenów przemysłowych stanowi poważne wyzwanie...

Remediacja wód gruntowych

Na dawnych terenach przemysłowych często występuje problem migracji zanieczyszczeń w wodach gruntowych...

Wydobywanie głębokich zanieczyszczeń

Podczas prowadzenia kompleksowych prac remediacyjnych gwarantujemy bezpieczeństwo...

Remediacja zbiorników przemysłowych

Przemysłowe zbiorniki wodne zajmują dużą powierzchnię i z biegiem czasu ulegają procesom degradacji...