Download PDF

Menard Polska przykłada szczególną wagę do troski o środowisko naturalne. Udoskonalamy nasze technologie, aby remediacje ziemi pod budowę, rekultywacja terenów zdegradowanych, poprawa warunków przyrodniczych służyły zwiększaniu bezpieczeństwa przyszłych pokoleń.

Główne źródła i rodzaje zanieczyszczeń na terenach budowy to:

• metale ciężkie,
• ropa naftowa i produkty jej rafinacji (paliwa, oleje, smary, rozpuszczalniki),
• wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA,
• węglowodory chlorowane,
• fenole – pochodne benzenu,
• pestycydy.

Remediacje wody i gruntu - w zależności od miejsca, oczyszczanie wód i gruntów prowadzi się metodą:

metoda oczyszczania remediacji In-Situ
In-situ

Oczyszczanie gruntu tą metodą stosuje się bezpośrednio na miejscu występowania zanieczyszczenia. Oczyszczanie ziemi bądź wody następuje więc bez konieczności ich wydobywania.

On-site

Oczyszczanie gleby i wody tą metodą także następuje na terenie wystąpienia skażenia, jednak zanieczyszczony grunt, bądź woda musi zostać wydobyta na powierzchnię. Następnie oczyszczony grunt/woda wraca na miejsce.

Ex-situ

Remediacje terenów budowlanych w tym przypadku polegają na tym, że urobek przed rekultywacją jest wydobywany i transportowany poza teren występowania zanieczyszczenia.

Remediacja terenów poprzemysłowych

Rewitalizacja dawnych terenów przemysłowych stanowi poważne wyzwanie...

Remediacja wód gruntowych

Na dawnych terenach przemysłowych często występuje problem migracji zanieczyszczeń w wodach gruntowych...

Wydobywanie głębokich zanieczyszczeń

Podczas prowadzenia kompleksowych prac remediacyjnych gwarantujemy bezpieczeństwo...

Remediacja zbiorników przemysłowych

Przemysłowe zbiorniki wodne zajmują dużą powierzchnię i z biegiem czasu ulegają procesom degradacji...