Download PDF

Opis projektu

Na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 10 Menard Polska wykonał zabezpieczenie obszaru przylegającego do umocnienia zbocza klifu w technologii filtracyjnych kolumn kamiennych.

Warunki gruntowe

Warunki gruntowe zostały określone na podstawie badań archiwalnych oraz obecnie przeprowadzonych prac wiertniczych. Pod przypowierzchniową warstwą gleby i piasku drobnego o miąższości ok. 2 m, stwierdzono występowanie: do głębokości 8 m gliny oraz piasków gliniastych, poniżej zaś naprzemiennie zalegających licznych przewarstwień iłu i piasku drobnego. Poziom wody gruntowej określono na głębokości ok. 20 m poniżej poziomu terenu. Na rzędnej ok. 8-10 m ppt lokalnie natrafiono na sączenie na stropie nieprzepuszczalnego przewarstwienia iłu.

Rozwiązania projektowe

Po przeanalizowaniu mechanizmów erozji zdecydowano się zastosować technologię filtracyjnych kolumn kamiennych umożliwiających filtrację wód gruntowych do poziomu morza. W tym celu Menard Polska Sp. z o.o. wykonał 73 kolumny o średnicy 0,50m i długości ok. 20m. Wypełnienie filtracyjne kolumn stanowiło kruszywo łamane o frakcji 8-32.