Download PDF

Metoda Dynamicznej Wymiany jest niejako rozwinięciem technologii dynamicznego zagęszczenia DC i jest wykorzystywana w gruntach, charakteryzujących się znaczną ściśliwością.

Opis

Technologia wymiany dynamicznej polega na wykonaniu w gruncie spoistym kolumn wielkośrednicowych. Kolumny formowane są ciężkim ubijakiem o masie od 15 do 30 ton, zrzucanym z wysokości od 10 do 30 m. Na wykonanie pojedynczej kolumny składa się kilka serii uderzeń. Rozpoczęcie procesu ubijania następuje w płytkim wykopie wypełnionym kruszywem mineralnym. Pierwsza seria uderzeń kształtuje krater w podłożu, który uzupełnia się materiałem zasypowym. Kolejne serie dosypywania kruszywa do wykopu i ubijania powtarzane są do momentu uformowania kolumny DR według założeń projektu. Koniec formowania kolumny sygnalizuje zmniejszenie wartości wpędu ubijaka. Kolumny wielkośrednicowe (od 1,6m do 3,0m) wbijane są do głębokości 4,0 - 7,0m. Warstwa przypowierzchniowa 0,5-1,0 m zagęszczana jest za pomocą ciężkich walców wibracyjnych.
dr

Zastosowanie

Kolumny często stosuje się jako wzmocnienie pod nasypy drogowe lub kolejowe (kolumny polepszają stateczność oraz zwiększają współczynnik bezpieczeństwa nasypu). Z powodzeniem mogą być również stosowane do redukcji osiadań fundamentów budynków handlowych i przemysłowych oraz do stabilizacji wysypisk.

Kolumny wymiany dynamicznej mogą być wykonywane zarówno w luźnych gruntach niespoistych oraz plastycznych, miękkoplastycznych gruntach spoistych, a także organicznych. Do formowania kolumn wymiany dynamicznej mogą być stosowane kruszywa naturalne, materiały poprodukcyjne (żużel, spieki), destrukt betonowy, asfaltowy oraz gruz (bez części drewnianych, metalowych). Wymagane jest stosowanie materiałów różnoziarnistych o zawartości frakcji pylastej mniej niż 5%. Typowe głębokości kolumn wahają się od 4,0 do 7,0m i osiągają średnice od 1,6 do 3,0m. Rozstawy kolumn zależą od przekazywanych obciążeń i warunków gruntowych. Zastosowanie technologii wiąże się z wygenerowaniem fali uderzeniowej, która w sposób niekorzystny może oddziaływać na sąsiadujące obiekty budowlane, dlatego zaleca się prowadzenie prac metodą wymiany dynamicznej w odległości co najmniej 50m od obiektu.